Trybunał — wakaty na larp

Wasz kraj nie jest w sta­nie woj­ny, ale sto­sun­ki z sąsia­da­mi są bar­dzo napię­te. W związ­ku z tym służ­ba woj­sko­wa jest obo­wiąz­ko­wa i trwa po kil­ka lat. Wszy­scy dba­ją głów­nie o swój wła­sny inte­res i szu­ka­ją dla sie­bie korzy­ści… Otwie­ra­my zapi­sy na role w lar­pie “Try­bu­nał”!