Trybunał — wakaty na larp

Do lar­pu Try­bu­nał zosta­ło tyl­ko kil­ka dni. Jeśli chce­cie zawcza­su zakle­pać sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukcja:

 • Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
 • wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej interesująca,
 • kup bilet,
 • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT lub u dołu stro­ny i poin­for­muj nas, któ­rą postać wybierasz,
 • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezerwacji,
 • szy­kuj strój na larp!

W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my szybciej).

Wszyst­kie posta­cie mogą być ode­gra­ne przez oso­by dowol­nej płci.

Lista wakatów na larp “Trybunał”

Wasz kraj nie jest w sta­nie woj­ny, ale sto­sun­ki z sąsia­da­mi są bar­dzo napię­te. W związ­ku z tym służ­ba woj­sko­wa jest obo­wiąz­ko­wa i trwa po kil­ka lat. To bar­dzo nie­przy­jem­na rzecz — dowód­cy są okrut­ni, zwłasz­cza ci niż­sze­go szcze­bla. Wszy­scy dba­ją głów­nie o swój wła­sny inte­res i szu­ka­ją dla sie­bie korzy­ści. Ludzie krad­ną, żebrzą i poży­cza­ją co tyl­ko mogą, żeby jakoś sobie dawać radę ze stre­sem, cią­głym gło­dem i codzien­ną ruty­ną. Moż­li­wość zoba­cze­nia się z rodzi­ną to rzad­ki i cen­ny przywilej. 

Wasz oddział sfor­mo­wa­no dwa lata temu. Waszym dowód­cą jest porucz­nik Kara­luch, czło­wiek leni­wy i pozba­wio­ny ambi­cji. Jego asy­sten­tem i oso­bą, któ­ra rze­czy­wi­ście Wami dowo­dzi, jest sier­żant Lis, nie­przy­jem­ny bru­tal. Żad­ne­go z nich dzi­siaj tu nie ma. Bor­suk jest pra­wą ręką Lisa i jego bur­kli­wa obec­ność tro­chę tem­pe­ru­je okru­cień­stwo sier­żan­ta. Jego utra­ta uczy­ni­ła­by Wasze życie o wie­le trud­niej­szym. Cał­kiem nie­daw­no jeden z człon­ków Wasze­go oddzia­łu został już stra­co­ny — Ryjów­ka, któ­ra zaata­ko­wa­ła ofi­ce­ra pró­bu­ją­ce­go ją zgwał­cić. Wszyst­ko wyda­je się być tu fał­szy­we. Wszy­scy wciąż poważ­nie powta­rza­ją: „lojal­ność”, „wspól­no­ta”, „spra­wie­dli­wość”, „ojczy­zna”, „żoł­nier­skie cno­ty”. Ale tyl­ko nie­licz­ni wciąż w to wszyst­ko wierzą. 

Dwój­ka żoł­nie­rzy z Wasze­go oddzia­łu, sze­re­go­wy Sro­ka i kapral Bor­suk, zosta­li oskar­że­ni o kra­dzież chle­ba. To poważ­ny zarzut. Wszy­scy gło­du­je­cie, w kra­ju bra­ku­je jedze­nia. Jeśli sąd wojen­ny uzna ich za win­nych, zosta­ną zastrze­le­ni. Pro­blem w tym, że tego nie zro­bi­li – w momen­cie kra­dzie­ży obaj byli z Wami. Win­nym jest naj­pew­niej major Świ­nia, któ­ry czę­sto pod­kra­da róż­ne rze­czy z bara­ków, żeby je póź­niej sprze­dać. Ale nikt nie będzie chciał tego usły­szeć, ani tym bar­dziej powie­dzieć — więk­szość dowód­ców albo jest sko­rum­po­wa­na, albo się boi. Kozły ofiar­ne zosta­ną uzna­ne za win­nych i stra­co­ne, chy­ba że wystar­cza­ją­ca licz­ba ludzi poświad­czy ich nie­win­ność. Z tym, że będzie to nie­zwy­kle nie­bez­piecz­ne, a odważ­ni zapew­ne będą następ­ni w kolej­ce od odstrza­łu. Co zro­bi­cie? I jak wie­lu innych musia­ło­by wraz z Wami zawal­czyć o praw­dę? Gra toczy się zaraz przed tym, jak pierw­sze z Was zosta­nie wezwa­ne na prze­słu­cha­nie przed try­bu­na­łem woj­sko­wym. Każ­dy sta­nie przed sędzia­mi w poje­dyn­kę, bez moż­li­wo­ści usły­sze­nia, co powie­dzą inni. Jeśli więc chce­cie zro­bić coś dobre­go — albo zapew­nić sobie prze­ży­cie — musi­cie zała­twić to teraz!

 • Wilk — okrut­ny, ale dosko­na­ły żołnierz
 • Kruk — kry­tycz­ny, poucza­ją­cy, cią­gle gada
 • Paw — próż­ny, gada­tli­wy, snu­je historyjki
 • Mysz — nie­śmia­ły, cią­gle mu dokuczają
 • Szczur — chci­wy, spryt­ny, umie się przystosować
 • Łoś — wytrwa­ły, sil­ny, poważany
 • Pies — lojal­ny, pasyw­ny, moż­na na nim polegać
 • Jastrząb — przej­mu­je ini­cja­ty­wę, lider, niemiły
 • Bocian — opie­kun, prze­wod­nik, dumny
 • Kot — indy­wi­du­ali­sta, nie moż­na na nim pole­gać, utalentowany
 • Żubr — aktyw­ny, nie­ustę­pli­wy, podziwiany
 • Koń — pod­po­ra całej grupy 

Opublikowano

w

przez

Tagi: