BB67 — warsztaty dla graczy na otwarcie sezonu

Flir­to­wa­nie, i zaufa­nie, do tego odpo­wied­ni ruch i już moż­na odkry­wać isto­tę posta­ci! Zapra­sza­my na czte­ry róż­ne warsz­ta­ty dla lar­po­wych graczy!