BB67 — warsztaty dla graczy na otwarcie sezonu

Panie i Panowie,

Ukła­da­jąc pro­gram tego­rocz­ne­go week­en­du lar­po­we­go popro­si­li­śmy Was o wybra­nie tema­tów warsz­ta­tów, któ­re naj­bar­dziej Was interesują.

Od dzi­siaj, na stro­nie nasze­go WYDARZENIA znaj­dzie­cie lin­ki do opi­sów punk­tów pro­gra­mu, któ­re otrzy­ma­ły naj­wię­cej Waszych gło­sów. Są to:

Wstęp na wszyst­kie zaję­cia warsz­ta­to­we jest dar­mo­wy, ale licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Dla­te­go pro­si­my o zare­zer­wo­wa­nie sobie miej­sca w WYDARZENIU lub w ser­wi­sie Eve­nea.

Wszyst­kie warsz­ta­ty odbę­dą się na tere­nie Pomor­skie­go Par­ku Nauko­wo — Tech­no­lo­gicz­ne­go w Gdy­ni, przy Al. Zwy­cię­stwa 96/98.


Opublikowano

w

przez

Tagi: