Strona główna » BB67 — warsztaty dla graczy na otwarcie sezonu
Piotr Milews­ki | 26 wrześ­nia 2019 | Wieś­ci

Panie i Panowie,

Układa­jąc pro­gram tegorocznego week­endu lar­powego poprosil­iśmy Was o wybranie tem­atów warsz­tatów, które najbardziej Was intere­su­ją.

Od dzisi­aj, na stron­ie naszego WYDARZENIA zna­jdziecie lin­ki do opisów punk­tów pro­gra­mu, które otrzy­mały najwięcej Waszych głosów. Są to:

Wstęp na wszys­tkie zaję­cia warsz­ta­towe jest dar­mowy, ale licz­ba miejsc jest ogranic­zona. Dlat­ego prosimy o zarez­er­wowanie sobie miejs­ca w WYDARZENIU lub w ser­wisie Eve­nea.

Wszys­tkie warsz­taty odbędą się na tere­nie Pomorskiego Parku Naukowo — Tech­no­log­icznego w Gdyni, przy Al. Zwycięst­wa 96/98.

Przewiń do góry