Maraton, Pasja i Cyrk

Rzad­ko zda­rza­ją nam się takie week­en­dy jak ten. w cią­gu dwóch dni popro­wa­dzi­li­śmy / wypro­du­ko­wa­li­śmy 6 gier w trzech róż­nych mia­stach. To pra­wie tak, jak­by­śmy zor­ga­ni­zo­wa­li mały kon­went… Dla­te­go chcie­li­śmy przy tej oka­zji ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy gra­li w nasze gry i współ­pra­co­wa­li w tej sza­lo­nej koń­ców­ce tygo­dnia. Sobo­ta, Gdy­nia: Pasja Mini­con 2019 Na zaproszenie …

Mara­ton, Pasja i Cyrk Read More »