Strona główna » Maraton, Pasja i Cyrk
Piotr Milews­ki | 1 grud­nia 2019 | Wieś­ci

Rzad­ko zdarza­ją nam się takie week­endy jak ten. w ciągu dwóch dni poprowadzil­iśmy / wypro­dukowal­iśmy 6 gier w trzech różnych mias­tach. To praw­ie tak, jak­byśmy zor­ga­ni­zowali mały kon­went… Dlat­ego chcieliśmy przy tej okazji serdecznie podz­iękować wszys­tkim, którzy grali w nasze gry i współpra­cow­ali w tej sza­lonej końców­ce tygodnia.

Sobota, Gdynia: Pasja Minicon 2019

Na zaprosze­nie Bib­liote­ki z pasją pod­czas drugiego Mini­conu Pauli­na i Piotrek poprowadzili znany i lubiany larp Bart­ka Zioło Elek­tryczne Owce. Jak zawsze spotkał się z ciepłym przyję­ciem. Jest nam sza­le­nie miło, że dla wielu graczy była to ich pier­wsza gra. Mamy nadzieję, że dzię­ki niej właśnie znaleźliś­cie dla siebie nowe hob­by, nową… Pasję 😉

Orgom — dzięku­je­my za Mini­con. Robi­cie fenom­e­nal­ną robotę. Wasza impreza dobit­nie pokazu­je, JAK BARDZO Trójmi­as­to potrze­bu­je fan­tasty­cznych imprez. Trzy­mamy kciu­ki, żebyś dalej Wam się chci­ało i żeby jak najwięcej osób i insty­tucji wspier­ało Was w pra­cy nad kole­jny­mi edy­c­ja­mi tej imprezy.

Sobota, Poznań. IV Poznański Maraton Larpowy

Nau­tilus Larp project to ekipa, która od lat ma miejsce w lar­powej pier­wszej lidze mias­ta Poz­nań. Lubimy prowadz­ić dla Was gry, jest jak­iś podob­ny vibe, który mają gracze u Was i u nas. Robert puś­cił Head­line Alek­san­dra Tuka­ja i Pawła Jurgiela i freeform Homuncu­lus; Piotr swo­ją grę Rzeź ukry­wa­jącą się na naszej stron­ie jako jed­na z gier z serii Xmas Spe­cial) oraz wiedźmińs­ki remix gry Zakład­ni­cy. Gracze nie zaw­iedli: prowadze­nie Wam — nawet najtrud­niejszych — gier to sama przy­jem­ność. Obyśmy mieli więcej okazji do wspól­nego lar­powa­nia! Uścis­ki dla orgów, miło patrzeć z per­spek­ty­wy cza­su na długą drogę jaką przes­zliśmy razem w larpówku… 🙂

Niedziela, Gdańsk. BB71.

W chwili gdy piszę te słowa, do gry Cyrk 1920–1950 pozostały niecałe dwie godziny. Nasze zaprosze­nie tym razem przyjęła Zofia Skowrońs­ka, która poprowadzi larp napisany razem z Maciejem Starzy­ckim. W bagażniku samo­chodu mamy kolorowe podusz­ki, tiule, aksami­ty. Resz­ta to wasza wyobraź­nia i gra jed­nej z najlep­szych Mis­trzyń Gry w Polsce. Nie wiemy jak potoczy się larp — ale jaramy się nim tak samo jak pier­wszy­mi gra­mi pod szyl­dem BlackBoxu.

Wszys­tkim grac­zom, orgom, autorom przesyłamy dziś por­cję ciepła z półno­cy. Lar­powanie to pas­ja, maratony pra­cy, a cza­sem niezły cyrk. Ale również wspani­ałe hob­by i cud­owni ludzie. Nie zapom­i­na­jmy o tym, gdy przy­chodzą Te Inne dni 😉

Przewiń do góry