Maraton, Pasja i Cyrk

Rzad­ko zda­rza­ją nam się takie week­en­dy jak ten. w cią­gu dwóch dni popro­wa­dzi­li­śmy / wypro­du­ko­wa­li­śmy 6 gier w trzech róż­nych mia­stach. To pra­wie tak, jak­by­śmy zor­ga­ni­zo­wa­li mały kon­went… Dla­te­go chcie­li­śmy przy tej oka­zji ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy gra­li w nasze gry i współ­pra­co­wa­li w tej sza­lo­nej koń­ców­ce tygodnia.

Sobota, Gdynia: Pasja Minicon 2019

Na zapro­sze­nie Biblio­te­ki z pasją pod­czas dru­gie­go Mini­co­nu Pau­li­na i Pio­trek popro­wa­dzi­li zna­ny i lubia­ny larp Bart­ka Zio­ło Elek­trycz­ne Owce. Jak zawsze spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem. Jest nam sza­le­nie miło, że dla wie­lu gra­czy była to ich pierw­sza gra. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki niej wła­śnie zna­leź­li­ście dla sie­bie nowe hob­by, nową… Pasję 😉

Orgom — dzię­ku­je­my za Mini­con. Robi­cie feno­me­nal­ną robo­tę. Wasza impre­za dobit­nie poka­zu­je, JAK BARDZO Trój­mia­sto potrze­bu­je fan­ta­stycz­nych imprez. Trzy­ma­my kciu­ki, żebyś dalej Wam się chcia­ło i żeby jak naj­wię­cej osób i insty­tu­cji wspie­ra­ło Was w pra­cy nad kolej­ny­mi edy­cja­mi tej imprezy.

Sobota, Poznań. IV Poznański Maraton Larpowy

Nauti­lus Larp pro­ject to eki­pa, któ­ra od lat ma miej­sce w lar­po­wej pierw­szej lidze mia­sta Poznań. Lubi­my pro­wa­dzić dla Was gry, jest jakiś podob­ny vibe, któ­ry mają gra­cze u Was i u nas. Robert puścił Headli­ne Alek­san­dra Tuka­ja i Paw­ła Jur­gie­la i fre­eform Homun­cu­lus; Piotr swo­ją grę Rzeź ukry­wa­ją­cą się na naszej stro­nie jako jed­na z gier z serii Xmas Spe­cial) oraz wiedź­miń­ski remix gry Zakład­ni­cy. Gra­cze nie zawie­dli: pro­wa­dze­nie Wam — nawet naj­trud­niej­szych — gier to sama przy­jem­ność. Oby­śmy mie­li wię­cej oka­zji do wspól­ne­go lar­po­wa­nia! Uści­ski dla orgów, miło patrzeć z per­spek­ty­wy cza­su na dłu­gą dro­gę jaką prze­szli­śmy razem w larpówku… 🙂

Niedziela, Gdańsk. BB71.

W chwi­li gdy piszę te sło­wa, do gry Cyrk 1920–1950 pozo­sta­ły nie­ca­łe dwie godzi­ny. Nasze zapro­sze­nie tym razem przy­ję­ła Zofia Skow­roń­ska, któ­ra popro­wa­dzi larp napi­sa­ny razem z Macie­jem Sta­rzyc­kim. W bagaż­ni­ku samo­cho­du mamy kolo­ro­we podusz­ki, tiu­le, aksa­mi­ty. Resz­ta to wasza wyobraź­nia i gra jed­nej z naj­lep­szych Mistrzyń Gry w Pol­sce. Nie wie­my jak poto­czy się larp — ale jara­my się nim tak samo jak pierw­szy­mi gra­mi pod szyl­dem BlackBoxu.

Wszyst­kim gra­czom, orgom, auto­rom prze­sy­ła­my dziś por­cję cie­pła z pół­no­cy. Lar­po­wa­nie to pasja, mara­to­ny pra­cy, a cza­sem nie­zły cyrk. Ale rów­nież wspa­nia­łe hob­by i cudow­ni ludzie. Nie zapo­mi­naj­my o tym, gdy przy­cho­dzą Te Inne dni 😉


Opublikowano

w

przez