Summer Week: 100% open

Uczest­ni­ku, uczest­nicz­ko zgłoś się! Wymyśl postać na grę głów­ną, popro­wadź larp, przy­jedź do nas… ale naj­pierw wypeł­nij for­mu­larz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwarty! 🙂