Summer Week: 100% open

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasz wehi­kuł do innych cza­sów i miejsc osią­gnął peł­ną goto­wość star­to­wą. Zgod­nie z pla­nem, od 15 stycz­nia może­cie zgła­szać się na nasz let­ni festi­wal lar­po­wa­nia Black­Box Sum­mer Week 2020. Ponie­waż for­mu­la­rzy na naszej stro­nie jest kil­ka, przy­go­to­wa­li­śmy niniej­szy skrót informacji.

Zapisz się na festiwal

Jeśli chcesz przy­je­chać na Sum­mer­We­ek — wypeł­nij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Jego wypeł­nie­nie i uisz­cze­nie opła­ty akre­dy­ta­cyj­nej jest nie­zbęd­ne, aby móc zare­zer­wo­wać sobie postać na tego­rocz­ną Grę Głów­ną — sabri­no­wy larp Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le.

Współtwórz program SummerWeek

W naszym pro­gra­mie wciąż jest tro­chę miej­sca. Jeśli chcesz współ­pra­co­wać z nami przy two­rze­niu festi­wa­lu: wybierz rolę dla sie­bie i dołącz do nas. 

Możesz:

  • napi­sać i przy­wieźć / przy­słać do nas swój larp;
  • popro­wa­dzić larp (wła­sny lub napi­sa­ny i opu­bli­ko­wa­ny przez kogoś innego);
  • wypro­du­ko­wać jed­ną lub wię­cej gier, któ­re znaj­dą się w programie.

Masz więc do wybo­ru jeden z trzech arche­ty­pów: Autor/ka, Prowadzący/a lub Producent/ka. Wybierz to, co naj­bar­dziej cię krę­ci i w czym czu­jesz się naj­moc­niej… Albo sprawdź w zupeł­nie nowej roli. Prze­myśl spra­wę na spo­koj­nie i pamię­taj: mamy lata 20ste XXI wie­ku, już nie musisz być spe­cem od wszyst­kie­go, by współ­two­rzyć larpy! 🙂

Już wiesz? Świet­nie, TEN FORMULARZ jest dla Ciebie!

Zaprojektuj własną postać na Grę Główną

Jak na więk­szość black­bo­xo­wych gier, rów­nież na Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le przy­go­tu­je­my dla was listę waka­tów, z któ­rej każ­dy sam wybie­rze rolę dla sie­bie. Jed­nak jeste­śmy świa­do­mi tego, że w przy­pad­ku tego lar­pu może­cie mieć swo­je bar­dzo kon­kret­ne pomy­sły na posta­cie. Daje­my więc Wam moż­li­wość — do 15 lute­go — zgło­sze­nia swo­je­go pomy­słu na bohatera/bohaterkę gry. 

W TYM NIUSIE znaj­dzie­cie wię­cej infor­ma­cji, a TUTAJ — FORMULARZ ZGŁOSZENIA POSTACI.

Miłe­go wypeł­nia­nia! Cze­ka­my na Wasze zgłoszenia!


Opublikowano

w

przez