Strona główna » Summer Week: 100% open
Piotr Milews­ki | 16 sty­cz­nia 2020 | Wieś­ci

Miło nam poin­for­mować, że nasz wehikuł do innych cza­sów i miejsc osiągnął pełną gotowość star­tową. Zgod­nie z planem, od 15 sty­cz­nia może­cie zgłaszać się na nasz let­ni fes­ti­w­al lar­powa­nia Black­Box Sum­mer Week 2020. Ponieważ for­mu­la­rzy na naszej stron­ie jest kil­ka, przy­go­towal­iśmy niniejszy skrót infor­ma­cji.

Zapisz się na festiwal

Jeśli chcesz przy­jechać na Sum­mer­Week — wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Jego wypełnie­nie i uiszcze­nie opłaty akredy­ta­cyjnej jest niezbędne, aby móc zarez­er­wować sobie postać na tegoroczną Grę Główną — sabri­nowy larp Zdarzyło się w Green­dale.

Współtwórz program SummerWeek

W naszym pro­gramie wciąż jest trochę miejs­ca. Jeśli chcesz współpra­cow­ać z nami przy tworze­niu fes­ti­walu: wybierz rolę dla siebie i dołącz do nas.

Możesz:

  • napisać i przy­wieźć / przysłać do nas swój larp;
  • poprowadz­ić larp (włas­ny lub napisany i opub­likowany przez kogoś innego);
  • wypro­dukować jed­ną lub więcej gier, które zna­jdą się w pro­gramie.

Masz więc do wyboru jeden z trzech arche­typów: Autor/ka, Prowadzący/a lub Producent/ka. Wybierz to, co najbardziej cię krę­ci i w czym czu­jesz się naj­moc­niej… Albo sprawdź w zupełnie nowej roli. Prze­myśl sprawę na spoko­jnie i pamię­taj: mamy lata 20ste XXI wieku, już nie musisz być specem od wszys­tkiego, by współt­worzyć larpy! 🙂

Już wiesz? Świet­nie, TEN FORMULARZ jest dla Ciebie!

Zaprojektuj własną postać na Grę Główną

Jak na więk­szość black­box­owych gier, również na Zdarzyło się w Green­dale przy­go­tu­je­my dla was listę wakatów, z której każdy sam wybierze rolę dla siebie. Jed­nak jesteśmy świado­mi tego, że w przy­pad­ku tego larpu może­cie mieć swo­je bard­zo konkretne pomysły na posta­cie. Daje­my więc Wam możli­wość — do 15 lutego — zgłoszenia swo­jego pomysłu na bohatera/bohaterkę gry.

W TYM NIUSIE zna­jdziecie więcej infor­ma­cji, a TUTAJ — FORMULARZ ZGŁOSZENIA POSTACI.

Miłego wypeł­ni­a­nia! Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Przewiń do góry