Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

Po zagranicznych medi­ach przeszła burza. The Dai­ly Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Van­i­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszys­tko przez jed­nego larpa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wiś­cie o Col­lege of Wiz­ardry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skiego Live­for­mu i duńskiego Rolle­spils­fab­rikken. Gra inspirowana światem Harry’ego Pottera …

Pol­sko-duńs­ki pro­jekt lar­powy pod­bi­ja świat Read More »

Postaci na BSG – Olympic Carrier

Coraz bliżej do niedziel­nego larpa Olympic Car­ri­er! Od dzisi­aj przyj­mu­je­my zgłoszenia na konkretne postaci. Chęt­nych prosimy o kon­takt mailowy na: info@bb3c.pl Zapew­ni­amy wspar­cie przy kom­ple­towa­niu stro­jów.   Listę postaci może­cie znaleźć w opisie gry.   Zaprasza­my serdecznie! 

LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

Nie tylko w Trójmieś­cie będziemy lar­pować w najbliższy week­end – już w piątek 12 grud­nia w Lublin­ie rozpoczy­na się LubLarp Fes­ti­w­al. LubLarp to cykl szkoleń przez­nac­zonych dla osób, które są zain­tere­sowane gra­mi improw­iz­a­cyjny­mi lub dopiero staw­ia­ją w nich pier­wsze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odbyło się już dziewięć spotkań szkole­niowych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i improwizacji, …

LubLarp Fes­ti­w­al już w najbliższy week­end Read More »

Zmiana w programie

Dobre wieś­ci na początek tygod­nia. Klubo­ga­le­ria Bunki­er zde­cy­dowała się na stałą współpracę z nami! Dzięku­je­my!  W związku z tym już ter­az może­my potwierdz­ić, że na pewno spotkamy się na  kole­jnych odsłonach trójmiejskiego Black­Boxu.  Wiado­mość od Bunkra wpłynęła na naszą decyzję o zmi­an­ie har­mono­gra­mu gier. Zde­cy­dowal­iśmy się prze­sunąć jeep­form Kusze­nie / Zbaw­ie­nie na jed­ną ze sty­czniowych edycji. …

Zmi­ana w pro­gramie Read More »

Galeria BlackBox No.1

Dzię­ki uprze­j­moś­ci Tom­ka, który odwiedz­ił nas w pre­mierowy wieczór, może­my dziś opub­likować pier­wszą galer­ię. Dzię­ki wrod­zone­mu tal­en­towi Tomkowi udało się uch­wycić zaskaku­ją­co wiele emocji, które towarzyszyły nam pod­czas gry. W trak­cie obu larpów gral­iśmy w codzi­en­nych, „cywilnych″ ubra­ni­ach, więc siłą rzeczy fotografie nie są tak efek­towne jak te pochodzące z gier fan­ta­sy czy SF. Mamy …

Gale­ria Black­Box No.1 Read More »

Przewiń do góry