Wieczór opowieści

Opo­wiast­ki i opo­wie­ści, opo­wie­ściu­chy, histo­rie praw­dzi­we i zmy­ślo­ne, z dale­ka i z bli­ska, pie­śni i melo­die… Śmiesz­ne, strasz­ne, pięk­ne, lirycz­ne i wred­ne  nor­mal­ne, jak to w życiu… 

W opo­wie­ści wszyst­kie świa­ty są praw­dzi­we. W opo­wie­ści wszyst­ko sta­je się tu i teraz. W opo­wie­ści czas jest inny, a ten tutej­szy przez chwi­lę nas nie obo­wią­zu­je… Opo­wieść pozwa­la nam wszyst­kim razem być  w tym lub tam­tym świe­cie, w histo­rii, cza­sem nawet wspól­nie ją tworzyć…

Jeśli nie uda­ło Ci się wyszu­kać nic cie­ka­we­go na sobot­ni wie­czór, my zro­bi­li­śmy to za Cie­bie. Dołącz do nas i wybierz­my się wspól­nie na Wie­czór Opo­wie­ści, któ­ry popro­wa­dzi Kata­rzy­na Jackowska.

Insty­tu­tu Spraw Wsze­la­kich
Sopot, ul. 3 Maja 69c (koło toru gokar­to­we­go i SKM Sopot Wyści­gi)
Sobo­ta, 20 grud­nia, godz. 20.00


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: