Strona główna » Archiwum dla Luty 2016

Black­Box No.18 — Umarł Król niech żyje Król!

Na ostat­nim spotka­niu postaw­iliśmy na pełną spon­tan­iczność. Nie zagral­iśmy w Stypę, nie wys­taw­iliśmy Upgrade. Zami­ast tego zagral­iśmy w kam­er­al­ną Panią i Otto. Nie zmienia to fak­tu, że obie gry, które były w planie są warte poprowadzenia. Chce­my dać Wam real­ną szan­sę na udzi­ał w nagradzanej Styp­ie, dlat­ego tym razem ogłasza­my wydarze­nie wcześniej. Naprawdę warto wziąć udzi­ał, a najlepiej wziąć ze sobą …

Black­Box No.18 — Umarł Król niech żyje Król! Read More »

Niedziela bez „Stypy”

Panie i Panowie,Z przy­czyn nieza­leżnych od nas musimy odwołać jeden z jutrze­jszych larpów, grę Sty­pa. Larpa poprowadz­imy dla Was w innym ter­minie. Zaku­pi­one bile­ty moż­na wyko­rzys­tać w dowol­nym innym ter­minie na dowol­ny inny sce­nar­iusz, lub też skon­tak­tować się w spraw­ie zwro­tu gotów­ki. Jeep­form Upgrade odbędzie się planowo. Do zobaczenia!

Black­Box No.17 – Stypa i reality show

Na naszej sce­nie staramy się prezen­tować różnorodne gry, mieszać kon­wenc­je, gatun­ki i nas­tro­je. Ostat­nio byliśmy bard­zo poważni, dlat­ego nasze lutowe spotkanie postanow­iliśmy poprowadz­ić nieco bardziej na wesoło. W pro­gramie zna­j­du­ją się dwie gry. Jed­na z nich jest tragikomedią, dru­ga raczej kome­dio­dra­matem. Oprócz tej gatunkowej bliskoś­ci dzieli je chy­ba wszys­tko inne. Pier­wsza z nich to larp …

Black­Box No.17 – Sty­pa i real­i­ty show Read More »

Przewiń do góry