Strona główna » BlackBox No.27 – Posłuchaj głosu
Ida Pawłow­icz | 16 sty­cz­nia 2017 | Wieś­ci

Na kole­jne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy refleksyjną, bard­zo wysoko oce­ni­aną grę pt. “Wszys­tko dla N.”

Ten kam­er­al­ny sce­nar­iusz autorstwa Mikoła­ja Wichera oraz Alek­san­dra Tuka­ja goś­cił już w Trójmieś­cie. Larp roze­grany był w ramach Black­Box No. 4 w 2015 roku. Ską­pana miękkim światłem i przy­o­dziana w biel gra wpro­wa­dza gra­czy w trud­ny tem­at mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych sek­tami. Inten­sywne, trudne, ale nie­zwy­kle war­to­ściowe przeży­cie. Autorzy otrzy­mali za tą grę nagrodę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mis­trzów Gry” oraz nomi­na­cję w kate­go­rii „Naj­lep­szy sce­nar­iusz”, obie w ramach jed­nej z poprzed­nich edy­cji kon­kursu lar­po­wego Złote Mas­ki.

Od strony for­mal­nej “Wszys­tko dla N.” to kla­syczny cham­ber larp, w któ­rym każdy z gra­czy otrzy­muje indy­wi­du­alną kartę postaci. Gra potr­wa około 3 do 4 godzin, a jej akc­ja toczyć się będzie w jed­nym pomiesz­cze­niu (stąd angiel­ska nazwa gatunku, od „cham­ber” – kom­nata). Gra wyma­ga więk­szego zaan­ga­żo­wa­nia niż freeformy prezen­towane najczęś­ciej na naszych even­tach, ale ofe­ruje znacz­nie wię­cej prze­żyć i głęb­szą immer­sję (czyli „wnik­nię­cie” w jej świat). Prosimy uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie jak najprost­szego, białego stro­ju. W przy­pad­ku prob­lemów ze znalezie­niem czegoś odpowied­niego przewidu­je­my możli­wość wypoży­czenia stro­jów dla częś­ci graczy.

Pole­camy zapoz­nanie się z opisem larpa i galer­ią z poprzed­niej odsłony.

Wstęp na larpa kosz­tu­je 30 zło­tych w związku z dużą iloś­cią scenografii, rek­wiz­ytów oraz poczęs­tunkiem. Przewidu­je­my miejs­ca dla 12 osób. Zapisy na grę rusza­ją 18 sty­cz­nia o 20.00 i potr­wa­ją do piątku 20 sty­cz­nia, również do godziny 20.

Larp odbędzie się 29 sty­cz­nia o 18.00 w klubo­ga­lerii Bunki­er w Gdańsku.


Do zoba­cze­nia!

Przewiń do góry