BlackBox No.27 – Posłuchaj głosu

Na kolej­ne spo­tka­nie w ramach Black­Box 3City przy­go­to­wa­li­śmy reflek­syj­ną, bar­dzo wyso­ko oce­nia­ną grę pt. “Wszyst­ko dla N.”

Ten kame­ral­ny sce­na­riusz autor­stwa Miko­ła­ja Wiche­ra oraz Alek­san­dra Tuka­ja gościł już w Trój­mie­ście. Larp roze­gra­ny był w ramach Black­Box No. 4 w 2015 roku. Ską­pa­na mięk­kim świa­tłem i przy­odzia­na w biel gra wpro­wa­dza gra­czy w trud­ny temat mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych sek­tami. Inten­sywne, trud­ne, ale nie­zwy­kle war­to­ściowe prze­ży­cie. Auto­rzy otrzy­mali za tą grę nagro­dę w kate­go­rii „Naj­lep­szy zespół Mistrzów Gry” oraz nomi­na­cję w kate­go­rii „Naj­lep­szy sce­na­riusz”, obie w ramach jed­nej z poprzed­nich edy­cji kon­kursu lar­po­wego Zło­te Maski. 

Od stro­ny for­mal­nej “Wszyst­ko dla N.” to kla­syczny cham­ber larp, w któ­rym każ­dy z gra­czy otrzy­muje indy­wi­du­alną kar­tę posta­ci. Gra potrwa oko­ło 3 do 4 godzin, a jej akcja toczyć się będzie w jed­nym pomiesz­cze­niu (stąd angiel­ska nazwa gatun­ku, od „cham­ber” – kom­nata). Gra wyma­ga więk­szego zaan­ga­żo­wa­nia niż fre­efor­my pre­zen­to­wa­ne naj­czę­ściej na naszych even­tach, ale ofe­ruje znacz­nie wię­cej prze­żyć i głęb­szą immer­sję (czy­li „wnik­nię­cie” w jej świat). Pro­si­my uczest­ni­ków o przy­go­to­wa­nie jak naj­prost­sze­go, bia­łe­go stro­ju. W przy­pad­ku pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem cze­goś odpo­wied­nie­go prze­wi­du­je­my moż­li­wość wypo­ży­cze­nia stro­jów dla czę­ści graczy.

Pole­ca­my zapo­zna­nie się z opi­sem lar­pa i gale­rią z poprzed­niej odsłony.

Wstęp na lar­pa kosz­tu­je 30 zło­tych w związ­ku z dużą ilo­ścią sce­no­gra­fii, rekwi­zy­tów oraz poczę­stun­kiem. Prze­wi­du­je­my miej­sca dla 12 osób. Zapi­sy na grę rusza­ją 18 stycz­nia o 20.00 i potrwa­ją do piąt­ku 20 stycz­nia, rów­nież do godzi­ny 20. 

Larp odbę­dzie się 29 stycz­nia o 18.00 w klu­bo­ga­le­rii Bun­kier w Gdańsku.

Do zobaczenia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: