BlackBox No.31 – Poirot w Sopocie

Dro­dzy wiel­bi­cie­le mrocz­nych opowieści.

Ta wia­do­mość skie­ro­wa­na jest tyl­ko dla Waszych oczu, tak więc nie poka­zuj­cie jej niko­mu. Od tego wie­le zale­ży, ale pole­ga­my na waszej dyskrecji.

Otóż Black­Box 3City po raz kolej­ny zawi­ta do Dwor­ku Sie­ra­kow­skich w Sopo­cie. Tym razem za spra­wą Pio­tra “Klucz­ni­ka” Chmie­lew­skie­go, któ­ry popro­wa­dzi dla Was swój larp Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion.

Jeśli to czytacie,oznacza to że zosta­li­ście wybra­ni do roz­wią­za­nia zagad­ki bru­tal­nej śmier­ci wła­ści­cie­la tej angiel­skiej posia­dło­ści. Mar­twi nas jedy­nie to, iż praw­do­po­dob­nie ktoś z Was jest jego mordercą.

Skąd u nas ta pew­ność? Otóż byli­śmy przy tym, kie­dy Klucz­nik roz­po­czął pra­ce nad sce­na­riu­szem pod­czas pierw­szej edy­cji let­nich warsz­ta­tów twór­czych Hard­kon Lar­pers’ Retre­at we wrze­śniu 2015 roku. Od tam­tej pory gra odby­ła się kil­ka­na­ście razy w róż­nych mia­stach Pol­ski, wszę­dzie budząc ogrom­ne emocje.

Nie mamy zatem żad­nych złu­dzeń. Ktoś z Was zabił. W nie­dzie­lę, 26 mar­ca, oka­że się kto.

Zapra­sza­my do dwor­ku Sie­ra­kow­skich na trzy­dzie­ste pierw­sze spo­tka­nie Black­Box 3City, dobrze aby­ście zadba­li o odpo­wied­ni strój.

Koszt udzia­łu to jedy­ne 35 zł. W cenie opo­wieść w sty­lu Aga­thy Chri­stie, cia­sto i her­ba­ta. Moż­na wybrać dwa ter­mi­ny podróży.

Odsło­na pierw­sza godz 12:00 — 16:00
Odsło­na dru­ga godz 16:30 — 20:30

Zgło­sić się moż­na poprzez formularz

Bar­dzo pro­si­my o punk­tu­al­ne przybycie.

Na począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia spo­dzie­waj­cie się rów­nież wia­do­mo­ści od auto­ra gry zawie­ra­ją­cej wybra­ną dla Was Kar­tę Postaci.

Liczy­my na Was.
Do zoba­cze­nia w Blac­kwa­ter Mansion
Szcze­rze Wam oddany

Lord Black­Box


Opublikowano

w

przez

Tagi: