Zapisy na Poprzednich lokatorów

Do 39 Black­bo­xa pozo­stał mniej niż tydzień. Mamy nadzie­ję, że Wy rów­nież już nie może­cie się docze­kać naj­bliż­szej nie­dzie­li. Po raz dru­gi w ramach naszych wyda­rzeń zagra­my w grę Poprzed­ni loka­to­rzy. Nie będzie to jed­nak zwy­czaj­ne nie­dziel­ne spotkanie.

To wyda­rze­nie będzie wyjąt­ko­we rów­nież dla nas, gdyż jest to pierw­sza gra w wer­sji “Gueril­la lar­ping” orga­ni­zo­wa­na w ramach Black­box 3City. Co to w prak­ty­ce ozna­cza? Spo­dzie­wa­my się wie­lu przy­pad­ko­wych prze­chod­niów, któ­rzy z zacie­ka­wie­niem mogą zer­kać na naszą grę, lub zada­wać pyta­nia “Ale o co chodzi?”.

Jeste­ście goto­wi, żeby z nami spró­bo­wać cze­goś nowego?

Zatem zapisz­cie się na Black­Box 3City No39 — Gueril­la Larping.

Poni­żej udo­stęp­nia­my Wam for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na naj­bliż­sze wydarzenie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: