BB49 — wydarzenie odwołane

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z uwa­gi na nie­wy­star­cza­ją­ce zain­te­re­so­wa­nie naj­bliż­szym lar­pem jeste­śmy zmu­sze­ni odwo­łać nasze naj­bliż­sze spotkanie.
Pro­si­my o kon­takt wszyst­kich, któ­rzy kupi­li bile­ty, aby­śmy mogli doko­nać zwro­tu wpła­co­nych pieniędzy.

Przy oka­zji, zapra­sza­my na ostat­ni Black­Box No50, któ­ry odbę­dzie się 6go maja.

Wyda­rze­nie będzie dar­mo­we. Do zobaczenia! 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: