NOWY TERMIN: Zaręczyny i Zdradzieckie Czyny

Dro­dzy uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki spo­tkań Black­Box 3City!

Na proś­bę wie­lu z was, któ­ry w roz­po­czy­na­ją­cy się dziś week­end chcą wziąć udział w kon­wen­cie lar­po­wym SPOT i/lub festi­wa­lu plan­szów­ko­wym GRAMY!, w poro­zu­mie­niu z gra­cza­mi i gracz­ka­mi, któ­rzy już naby­li bile­ty, prze­no­si­my nasze 49 spo­tka­nie na:

SOBOTĘ, 21go kwietnia.

Miej­sce (Kawia­ra­nia “Mło­dy Byron” w sopoc­kim Dwor­ku Sie­ra­kwo­skich) i godzi­na roz­po­czę­cia (17:00) pozo­sta­ją bez zmian.
Bile­ty na nowy ter­min są do naby­cia w seriw­sie EVENEA.
Aktu­al­na lista zare­zer­wo­wa­nych waka­tów jest dostęp­na TUTAJ.

Prze­pra­sza­my za niedogodności.

Orga­ni­za­to­rzy


Opublikowano

w

przez

Tagi: