BlackBox No.51 — BlackBox Weekend

Zapra­sza­jąc Was na każ­dy Black­Box nie zapra­sza­my Was tyl­ko na larp.

Zapra­sza­my do spę­dze­nia razem wie­czo­ru, któ­ry skła­da się z warsz­ta­tów, gry i rów­nie waż­nych „roz­mów po” – w swo­bod­nej i przy­ja­znej atmosferze.

Zale­ży nam, byście zor­ga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nie postrze­ga­li jako całość i jako dobrze, war­to­ścio­wo spę­dzo­ny czas. Dla­te­go tak ogrom­ną wagę przy­wią­zu­je­my do każ­de­go z ele­men­tów, na jakie się składa.

Przed nami pią­ty sezon naszej dzia­łal­no­ści. Chce­my, żeby wyda­rze­nie któ­re go otwo­rzy, było szcze­gól­ne. Posta­no­wi­li­śmy więc odwa­żyć się na reali­za­cję pro­jek­tu, któ­ry doj­rze­wał w nas pra­wie dwa lata.

Niniej­szym ogła­sza­my Black­Box No 51 czyli

Trój­miej­ski Week­end z Lar­pa­mi i Warsztatami


Opublikowano

w

przez

Tagi: