Strona główna » BB51 — zmiana w programie
Piotr Milews­ki | 18 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci

Szanowni Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki naszego pięćdziesiątego pier­wszego spotkania!

Na Waszą prośbę i w porozu­mie­niu z gość­mi naszego wydarzenia zde­cy­dowal­iśmy się dokon­ać niewielkiej – ale ważnej korek­ty naszego programu.
Z har­mono­gra­mu znikną sobot­nie Warsz­taty o warsz­tat­ach: część I, które miały odbyć się o godzinie 11:00.
W tym samym cza­sie odbędzie się nowy punkt programu:

 Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początku­ją­cych i powraca­ją­cych.

Udzi­ał w tym punkcie spotka­nia nie jest obow­iązkowy dla graczy, którzy chcą wziąć udzi­ał w grze New Blood.

Skąd ta zmi­ana? Wielu z Was wyraz­iło obawy, czy poradzi sobie z mechaniką gry. Prze­jrzeliśmy cały sce­nar­iusz pod kątem przys­tęp­noś­ci dla graczy, którzy:

  • dopiero zaczy­na­ją larpować;
  • larpu­ją już jak­iś czas, ale nigdy nie grali w larpie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innym sys­temie ze Świa­ta Mroku);
  • dawno nie grali w larpie w kli­ma­cie Wam­pi­ra i chcą przy­pom­nieć sobie „co i jak”.

Naszym zdaniem wszelkie wąt­pli­woś­ci uda nam się rozwiać jed­nym, konkret­nym spotkaniem. Poświęcimy je na wytłu­macze­nie mechani­ki gry, będzie również czas na pyta­nia doty­czące kart postaci i na indy­wid­u­alne kon­sul­tac­je z autorem gry.

Nie chce­my, aby spotkanie odbyło się bezpośred­nio przed grą, kiedy Wy będziecie zaafer­owani robi­e­niem sobie mak­i­jaży czy dopinaniem kostiumów, a my – kwestii tech­nicznych. Sobot­nie przed­połud­nie (11:00) wyda­je się prak­ty­czniejszym i dogod­niejszym terminem.

Podob­nie jak pozostałe warsz­taty odby­wa­jące się w ten week­end w ramach BB3C No51, ten punkt naszego lar­powego week­endu również jest dar­mowy. Niedziel­na edy­c­ja Warsz­tatów o warsz­tat­ach odbędzie się bez zmian.

Mamy nadzieję, że niniejsza zmi­ana wychodzi naprze­ciw Waszym potrzebom 🙂

Orga­ni­za­torzy BB3C No51

Przewiń do góry