BB51 — zmiana w programie

Sza­now­ni Uczest­ni­cy i Uczest­nicz­ki nasze­go pięć­dzie­sią­te­go pierw­sze­go spotkania!

Na Waszą proś­bę i w poro­zu­mie­niu z gość­mi nasze­go wyda­rze­nia zde­cy­do­wa­li­śmy się doko­nać nie­wiel­kiej – ale waż­nej korek­ty nasze­go programu.
Z har­mo­no­gra­mu znik­ną sobot­nie Warsz­ta­ty o warsz­ta­tach: część I, któ­re mia­ły odbyć się o godzi­nie 11:00.
W tym samym cza­sie odbę­dzie się nowy punkt programu:

 Świat Mro­ku i lar­py – spo­tka­nie dla począt­ku­ją­cych i powra­ca­ją­cych.

Udział w tym punk­cie spo­tka­nia nie jest obo­wiąz­ko­wy dla gra­czy, któ­rzy chcą wziąć udział w grze New Blo­od.

Skąd ta zmia­na? Wie­lu z Was wyra­zi­ło oba­wy, czy pora­dzi sobie z mecha­ni­ką gry. Przej­rze­li­śmy cały sce­na­riusz pod kątem przy­stęp­no­ści dla gra­czy, którzy:

  • dopie­ro zaczy­na­ją larpować;
  • lar­pu­ją już jakiś czas, ale nigdy nie gra­li w lar­pie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innym sys­te­mie ze Świa­ta Mroku);
  • daw­no nie gra­li w lar­pie w kli­ma­cie Wam­pi­ra i chcą przy­po­mnieć sobie „co i jak”.

Naszym zda­niem wszel­kie wąt­pli­wo­ści uda nam się roz­wiać jed­nym, kon­kret­nym spo­tka­niem. Poświę­ci­my je na wytłu­ma­cze­nie mecha­ni­ki gry, będzie rów­nież czas na pyta­nia doty­czą­ce kart posta­ci i na indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje z auto­rem gry.

Nie chce­my, aby spo­tka­nie odby­ło się bez­po­śred­nio przed grą, kie­dy Wy będzie­cie zaafe­ro­wa­ni robie­niem sobie maki­ja­ży czy dopi­na­niem kostiu­mów, a my – kwe­stii tech­nicz­nych. Sobot­nie przed­po­łu­dnie (11:00) wyda­je się prak­tycz­niej­szym i dogod­niej­szym terminem.

Podob­nie jak pozo­sta­łe warsz­ta­ty odby­wa­ją­ce się w ten week­end w ramach BB3C No51, ten punkt nasze­go lar­po­we­go week­en­du rów­nież jest dar­mo­wy. Nie­dziel­na edy­cja Warsz­ta­tów o warsz­ta­tach odbę­dzie się bez zmian.

Mamy nadzie­ję, że niniej­sza zmia­na wycho­dzi naprze­ciw Waszym potrzebom 🙂

Orga­ni­za­to­rzy BB3C No51


Opublikowano

w

przez

Tagi: