Strona główna » BB67 — stroje na larp “Fundacja — Program Pielgrzym”
Piotr Milews­ki | 2 październi­ka 2019 | Wieś­ci

Larp Fun­dac­ja Pro­gram Piel­grzym opowia­da his­torię Piel­grzymów, którzy przy­by­wa­ją do świętej Dolin­ie Glish­ny. Mieszkań­cy położonej tam wios­ki to proś­ci ludzie, których rytm życia wyz­nacza­ją pory roku i pra­ca. Więk­szość z nich to rol­ni­cy i rzemieśl­ni­cy. Ich stro­je powin­ny być skromne i prak­ty­czne, inspirowane późnym śred­niowieczem. Pole­camy ubra­nia wyko­nane z nat­u­ral­nych mate­ri­ałów, takich jak len czy baweł­na, które są świet­ną opcją na bazę kostiu­mu. Ich kolor może być dowol­ny, sta­tus postaci, czy też jej zamożność, moż­na pod­kreślić biżu­ter­ią czy dodatka­mi — skórzanym ple­cionym pask­iem, haftowaną sakiewką, czy rodzin­nym pierś­cie­niem. Jeśli macie w szafach skórzane ele­men­ty, takie jak kar­wasze, nagolen­ni­ki czy rękaw­ice, taki dodatek może zagrać dla bardziej zamożnych mieszkańców, jak miecznik czy płat­nerz.

Piel­grzy­mi powin­ni być ubrani skrom­nie — tu inspirac­ja bieg­nie od skrom­nych stro­jów zakon­nych ze śred­niowiecza, po epokę Trzech Królestw w Chi­nach. W przy­pad­ku korzys­ta­nia z odzieży europe­jskiej warto ubrać sza­tę, ale nie mamy nic prze­ci­wko koszuli i spod­niom, które może­cie zobaczyć na przy­go­towanej tabl­i­cy na Pin­tereś­cie.

Pogo­da w sobotę może być kapryś­na, w związku z czym najlep­szy­mi przy­jaciół­mi lar­pow­ców są warst­wy. Pole­camy zaopa­trzyć się w ciepłą odzież wierzch­nią. Tu z pomocą wszys­tkim zmarźlakom przy­chodzi weł­na. Przy pomo­cy kilku agrafek weł­ni­ana chus­ta może pełnić funkcję pel­eryny, kap­tura, bądź zgrab­nej narzut­ki. Jeśli macie do dys­pozy­cji kap­tu­ry, bądź lar­powe płaszcze — spakowanie ich zag­waran­tu­je wam ochronę przed zim­nem, wia­trem i deszczem (do pewnego stop­nia).

Pro tip: jeśli naprawdę boicie się zim­na ubierz­cie odzież ter­moak­ty­wną pod “właś­ci­wy” strój, nie będzie jej widać, a spełni swo­ją rolę.

Koniecznie załóż­cie wygodne, zakryte buty — te niek­li­maty­czne moż­na owinąć taśmą mate­ri­ałową. Jeżeli dys­ponu­je­cie ele­men­ta­mi garder­o­by wyko­nany­mi z futra, jak najbardziej w tej grze mogą one zagrać. Tu wygląd pójdzie w parze z wygodą.

Inspirac­je do stro­jów umieś­cil­iśmy na spec­jal­nej tabl­i­cy w ser­wisie Pin­ter­est.

Do zobaczenia w Dolin­ie Glish­ny!

Przewiń do góry