BB67 — stroje na larp “Fundacja — Program Pielgrzym”

Larp Fun­da­cja Pro­gram Piel­grzym opo­wia­da histo­rię Piel­grzy­mów, któ­rzy przy­by­wa­ją do świę­tej Doli­nie Gli­sh­ny. Miesz­kań­cy poło­żo­nej tam wio­ski to pro­ści ludzie, któ­rych rytm życia wyzna­cza­ją pory roku i pra­ca. Więk­szość z nich to rol­ni­cy i rze­mieśl­ni­cy. Ich stro­je powin­ny być skrom­ne i prak­tycz­ne, inspi­ro­wa­ne póź­nym śre­dnio­wie­czem. Pole­ca­my ubra­nia wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów, takich jak len czy baweł­na, któ­re są świet­ną opcją na bazę kostiu­mu. Ich kolor może być dowol­ny, sta­tus posta­ci, czy też jej zamoż­ność, moż­na pod­kre­ślić biżu­te­rią czy dodat­ka­mi — skó­rza­nym ple­cio­nym paskiem, hafto­wa­ną sakiew­ką, czy rodzin­nym pier­ście­niem. Jeśli macie w sza­fach skó­rza­ne ele­men­ty, takie jak kar­wa­sze, nago­len­ni­ki czy ręka­wi­ce, taki doda­tek może zagrać dla bar­dziej zamoż­nych miesz­kań­ców, jak miecz­nik czy płatnerz. 

Piel­grzy­mi powin­ni być ubra­ni skrom­nie — tu inspi­ra­cja bie­gnie od skrom­nych stro­jów zakon­nych ze śre­dnio­wie­cza, po epo­kę Trzech Kró­lestw w Chi­nach. W przy­pad­ku korzy­sta­nia z odzie­ży euro­pej­skiej war­to ubrać sza­tę, ale nie mamy nic prze­ciw­ko koszu­li i spodniom, któ­re może­cie zoba­czyć na przy­go­to­wa­nej tabli­cy na Pintereście.

Pogo­da w sobo­tę może być kapry­śna, w związ­ku z czym naj­lep­szy­mi przy­ja­ciół­mi lar­pow­ców są war­stwy. Pole­ca­my zaopa­trzyć się w cie­płą odzież wierzch­nią. Tu z pomo­cą wszyst­kim zmarź­la­kom przy­cho­dzi weł­na. Przy pomo­cy kil­ku agra­fek weł­nia­na chu­s­ta może peł­nić funk­cję pele­ry­ny, kap­tu­ra, bądź zgrab­nej narzut­ki. Jeśli macie do dys­po­zy­cji kap­tu­ry, bądź lar­po­we płasz­cze — spa­ko­wa­nie ich zagwa­ran­tu­je wam ochro­nę przed zim­nem, wia­trem i desz­czem (do pew­ne­go stopnia). 

Pro tip: jeśli napraw­dę boicie się zim­na ubierz­cie odzież ter­mo­ak­tyw­ną pod “wła­ści­wy” strój, nie będzie jej widać, a speł­ni swo­ją rolę. 

Koniecz­nie załóż­cie wygod­ne, zakry­te buty — te nie­kli­ma­tycz­ne moż­na owi­nąć taśmą mate­ria­ło­wą. Jeże­li dys­po­nu­je­cie ele­men­ta­mi gar­de­ro­by wyko­na­ny­mi z futra, jak naj­bar­dziej w tej grze mogą one zagrać. Tu wygląd pój­dzie w parze z wygodą.

Inspi­ra­cje do stro­jów umie­ści­li­śmy na spe­cjal­nej tabli­cy w ser­wi­sie Pinterest.

Do zoba­cze­nia w Doli­nie Glishny! 


Opublikowano

w

przez