Koronowe spanie na Summer Week

Z uwa­gi na pan­de­mię COVID-19, na gosz­czą­cym nas Przy­stan­ku Ala­ska, zaszły zmia­ny doty­czą­ce dostęp­nej licz­by miejsc noc­le­go­wych. Wła­ści­ciel Przy­stan­ku, zgod­nie z aktu­al­ny­mi wytycz­ny­mi Mini­ster­stwa Zdro­wia, udo­stęp­nia jedy­nie 28 (czy­li poło­wę) miejsc w dom­kach traperskich.

Licz­ba opła­co­nych akre­dy­ta­cji na pobyt w dom­ku tra­per­skim w tej chwi­li zbli­ża się do tego limi­tu. Po jego osią­gnię­ciu kolej­nych chęt­nych “na domek” będziemy:

  • wpi­sy­wać na listę rezerwową;
  • popro­si­my o wybra­nie i opła­ce­nie Pakie­tu Polowego.

Mamy nadzie­ję, że do sierp­nia aktu­al­ne obostrze­nia zosta­ną znie­sio­ne. Nie­ste­ty — nie mamy takiej gwa­ran­cji. Dla­te­go, jeśli chce­cie noco­wać w dom­ku a nie na polu namio­to­wym, pro­po­nu­je­my jak naj­szyb­sze wypeł­nie­nie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.


Opublikowano

w

przez