Strona główna » Koronowe spanie na Summer Week
Piotr Milews­ki | 3 czer­w­ca 2020 | Sum­mer Week

Z uwa­gi na pan­demię COVID-19, na goszczą­cym nas Przys­tanku Alas­ka, zaszły zmi­any doty­czące dostęp­nej licz­by miejsc nocle­gowych. Właś­ci­ciel Przys­tanku, zgod­nie z aktu­al­ny­mi wyty­czny­mi Min­is­terst­wa Zdrowia, udostęp­nia jedynie 28 (czyli połowę) miejsc w domkach trap­er­s­kich.

Licz­ba opła­conych akredy­tacji na pobyt w domku trap­er­skim w tej chwili zbliża się do tego lim­i­tu. Po jego osiąg­nię­ciu kole­jnych chęt­nych “na domek” będziemy:

  • wpisy­wać na listę rez­er­wową;
  • poprosimy o wybranie i opłace­nie Paki­etu Polowego.

Mamy nadzieję, że do sierp­nia aktu­alne obostrzenia zostaną znie­sione. Nieste­ty — nie mamy takiej gwarancji. Dlat­ego, jeśli chce­cie nocow­ać w domku a nie na polu namiotowym, pro­ponu­je­my jak najszyb­sze wypełnie­nie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Przewiń do góry