Summer Week 2021: otwieramy zapisy!

Kocha­ni,

zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi uru­cho­mi­li­smy dla Was for­mu­larz zapi­sów na

Black­Box Sum­mer Week 2021

Pro­ce­du­ra akre­dy­ta­cji prze­bie­ga następująco:

  1. Wypeł­niasz formularz
  2. W kolej­ny wto­rek my wyśle­my Ci potwier­dze­nie two­je­go zgło­sze­nia. W mailu otrzy­masz rów­nież infor­ma­cje odno­śnie płat­no­ści za festiwal.
  3. Robisz prze­lew.
  4. W kolej­ny wto­rek prze­śle­my Ci potwier­dze­nie otrzy­ma­nia przelewu.
  5. Paku­jesz waliz­ki i przy­jeż­dżasz do nas na Alaskę 🙂

Jeśli masz jakieś pyta­nia odno­śnie akre­dy­ta­cji napisz mail do Piotr­ka (piotr.budzisz@funreal.pl)

Jeśli nie masz już żad­nych wątpliwości


Opublikowano

w

przez

Tagi: