Strona główna » Summer Week 2021 – kwietniowy update

Kochani,

Prace nad tegoroczną edy­cją naszej imprezy idą pełną parą, dlat­ego zebrała nam się peł­na garść ważnych informacji.

Pandemia vs Festiwal

Podtrzy­mu­je­my nasze doty­chcza­sowe stanowisko .Przy obec­nym tem­pie szczepień oraz zakażeń pewne jest tylko to… Że nic nie jest pewne. Dlat­ego przy­go­towu­je­my dla Was imprezę zakłada­jąc, że odbędzie się w planowanym ter­minie: w naj­gorszym wypad­ku, będziemy mieli gotowy fes­ti­w­al na rok przyszły. Nie pode­j­mu­je­my jed­nak żad­nych zobow­iązań finan­sowych i nie wyda­je­my środ­ków finan­sowych z budże­tu imprezy, aby w razie zre­al­i­zowa­nia się czarnego sce­nar­iusza móc zwró­cić Wam całość wpła­conych nam pieniędzy.

Ograniczenie liczby miejsc

Nad tym, czy poz­wolić Sum­mer Weekowi ros­nąć do granic wydol­noś­ci infra­struk­tu­ry Przys­tanku Alas­ka roz­maw­ial­iśmy bard­zo dłu­go. Z jed­nej strony — chce­my goś­cić u nas jak najwięcej osób. Z drugiej — nie chce­my utracić wyjątkowej atmos­fery naszej imprezy.
Ostate­cznie wygrała tros­ka o kli­mat naszego fes­ti­walu. Postanow­iliśmy ograniczyć liczbę uczest­niczą­cych w Sum­mer Week osób do 80.
W tej chwili pozostało jeszcze 15 wol­nych miejsc, dlat­ego zachę­camy by nie czekać ze zgłosze­niem się do ostat­niej chwili.

For­mu­la­rz zgłoszeniowy możesz wypełnić TUTAJ.

Zgłoszenia larpów na festiwal

Jed­nym z powodów ograniczenia licz­by miejsc na Sum­mer Week jest tegoroczny pro­gram. Na Alasce jesteśmy w stanie prowadz­ić maksy­mal­nie cztery gry na raz w wari­an­cie pogodoo­d­pornym. Z naszych doświad­czeń wyni­ka, że statysty­czny uczestnik/uczestniczka bierze udzi­ał w 2 larpach dzi­en­nie. W tym roku do pro­gra­mu zgłos­zonych zostało sporo małych gier, dla kilku lub kilku­nas­tu osób.
Biorąc wszys­tkie powyższe fak­ty pod uwagę, po złoże­niu wer­sji alfa naszego pro­gra­mu okaza­ło się że:

a) jesteśmy w stanie zaofer­ować Wam około 160 wol­nych wakatów na dzień;
b) do zamknię­cia pro­gra­mu braku­je nam 4 gier dla 20 lub więcej osób.

Dlat­ego:

a) jeśli chcesz zgłosić na tegoroczny Sum­mer Week więk­szą grę, czekamy na Ciebie i twój larp z otwarty­mi ramion­a­mi i For­mu­la­rzem;
b) jeśli chcesz zgłosić mniejszą grę będziemy w stanie włączyć do pro­gra­mu dopiero na miejs­cu, pod warunk­iem że da się ją roze­grać w lesie lub na tere­nie otwartym (napisz do nas i wspól­nie zna­jdziemy najlep­sze rozwiązanie). 

Podsumowując…

… Wytr­wale pracu­je­my, by spotkać się z Wami pod koniec lata. Miejsc zostało niewiele, przy­dały­by nam się jeszcze ze cztery duże larpy 🙂

Trzy­ma­j­cie się zdrowo!

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Pauli­na, Kula

Przewiń do góry