Summer Week 2021 — kwietniowy update

Kocha­ni,

Pra­ce nad tego­rocz­ną edy­cją naszej impre­zy idą peł­ną parą, dla­te­go zebra­ła nam się peł­na garść waż­nych informacji.

Pandemia vs Festiwal

Pod­trzy­mu­je­my nasze dotych­cza­so­we sta­no­wi­sko .Przy obec­nym tem­pie szcze­pień oraz zaka­żeń pew­ne jest tyl­ko to… Że nic nie jest pew­ne. Dla­te­go przy­go­to­wu­je­my dla Was impre­zę zakła­da­jąc, że odbę­dzie się w pla­no­wa­nym ter­mi­nie: w naj­gor­szym wypad­ku, będzie­my mie­li goto­wy festi­wal na rok przy­szły. Nie podej­mu­je­my jed­nak żad­nych zobo­wią­zań finan­so­wych i nie wyda­je­my środ­ków finan­so­wych z budże­tu impre­zy, aby w razie zre­ali­zo­wa­nia się czar­ne­go sce­na­riu­sza móc zwró­cić Wam całość wpła­co­nych nam pieniędzy.

Ograniczenie liczby miejsc

Nad tym, czy pozwo­lić Sum­mer Weeko­wi rosnąć do gra­nic wydol­no­ści infra­struk­tu­ry Przy­stan­ku Ala­ska roz­ma­wia­li­śmy bar­dzo dłu­go. Z jed­nej stro­ny — chce­my gościć u nas jak naj­wię­cej osób. Z dru­giej — nie chce­my utra­cić wyjąt­ko­wej atmos­fe­ry naszej impre­zy.
Osta­tecz­nie wygra­ła tro­ska o kli­mat nasze­go festi­wa­lu. Posta­no­wi­li­śmy ogra­ni­czyć licz­bę uczest­ni­czą­cych w Sum­mer Week osób do 80.
W tej chwi­li pozo­sta­ło jesz­cze 15 wol­nych miejsc, dla­te­go zachę­ca­my by nie cze­kać ze zgło­sze­niem się do ostat­niej chwili.

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy możesz wypeł­nić TUTAJ.

Zgłoszenia larpów na festiwal

Jed­nym z powo­dów ogra­ni­cze­nia licz­by miejsc na Sum­mer Week jest tego­rocz­ny pro­gram. Na Ala­sce jeste­śmy w sta­nie pro­wa­dzić mak­sy­mal­nie czte­ry gry na raz w warian­cie pogo­do­od­por­nym. Z naszych doświad­czeń wyni­ka, że sta­ty­stycz­ny uczestnik/uczestniczka bie­rze udział w 2 lar­pach dzien­nie. W tym roku do pro­gra­mu zgło­szo­nych zosta­ło spo­ro małych gier, dla kil­ku lub kil­ku­na­stu osób.
Bio­rąc wszyst­kie powyż­sze fak­ty pod uwa­gę, po zło­że­niu wer­sji alfa nasze­go pro­gra­mu oka­za­ło się że:

a) jeste­śmy w sta­nie zaofe­ro­wać Wam oko­ło 160 wol­nych waka­tów na dzień;
b) do zamknię­cia pro­gra­mu bra­ku­je nam 4 gier dla 20 lub wię­cej osób.

Dla­te­go:

a) jeśli chcesz zgło­sić na tego­rocz­ny Sum­mer Week więk­szą grę, cze­ka­my na Cie­bie i twój larp z otwar­ty­mi ramio­na­mi i For­mu­la­rzem;
b) jeśli chcesz zgło­sić mniej­szą grę będzie­my w sta­nie włą­czyć do pro­gra­mu dopie­ro na miej­scu, pod warun­kiem że da się ją roze­grać w lesie lub na tere­nie otwar­tym (napisz do nas i wspól­nie znaj­dzie­my naj­lep­sze rozwiązanie). 

Podsumowując…

… Wytrwa­le pra­cu­je­my, by spo­tkać się z Wami pod koniec lata. Miejsc zosta­ło nie­wie­le, przy­da­ły­by nam się jesz­cze ze czte­ry duże larpy 🙂

Trzy­maj­cie się zdrowo!

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­li­na, Kula


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: