Spotkajmy się! Ognisko na zakończenie Sezonu 7

Cześć nasi kochani!

Zanim zdą­ży­li­śmy się zorien­to­wać, już skoń­czył się 7 sezon naszej dzia­łal­no­ści. Przy­zna­je­my się bez bicia. Bar­dzo tęsk­ni­li­śmy za tym, by móc was zoba­czyć na żywo. Bra­ku­je nam waszej ener­gii, śmie­chu, roz­mów i pomysłów. 

Dla­te­go spie­szy­my donieść, że posta­no­wi­li­śmy zakoń­czyć sezon wspól­nym ogni­skiem z kieł­ba­ska­mi. Nie wie­my jak dla Was, nam po pół­to­ra roku pan­de­mii wyda­je się to wiel­ką atrakcją.

Star­tu­je­my 28go maja o godzi­nie 19, zaś swo­im towa­rzy­stwem będzie­my się rado­wać na tere­nie sta­rej stad­ni­ny koni na gdyń­skich Kolib­kach w ogól­no­do­stęp­nym miej­scu ogni­sko­wym. Zbiór­ka na par­kin­gu, stam­tąd ruszy­my na miej­sce. Zachę­ca­my do zabra­nia kieł­ba­sek, napo­jów i innych prze­ką­sek. Koniecz­nie zabierz­cie koniecz­nie ze sobą zna­jo­mych lub dru­gie połówki. 

Do zoba­cze­nia!

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City


Opublikowano

w

przez

Tagi: