Strona główna » Larp Opus Magnum – wydarzenie
Piotr Milews­ki | 14 lip­ca 2021 | Sum­mer Week

Pro­gram Sum­mer Week nie był jeszcze nigdy tak zróżni­cow­any, jak w tym roku. Są gry na pięć osób, są też i takie, które zaan­gażu­ją zde­cy­dowaną więk­szość uczest­ników i uczest­niczek. Do tej drugiej kat­e­gorii należy larp autorstwa Sit pod tytułem

Opus Magnum

Ta kilku­godzin­na gra dla pon­ad 40 osób prze­niesie nas do rzad­ko odwiedzanego i miejs­ca i epo­ki, czyli na zgliszcza carskiej Rosji w roku 1918. Ponieważ gra jest (jak na nasze warun­ki) z kat­e­gorii dużych, w porozu­mie­niu z autorką zde­cy­dowal­iśmy założyć dla niej osob­ne wydarze­nie w ser­wisie Face­book. Zna­jdziecie je TUTAJ.

Mamy nadzieję, że dzię­ki temu wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je będą do osób zain­tere­sowanych udzi­ałem w tym konkret­nym larpie docier­ać szy­b­ciej. Aby wziąć w nim udzi­ał trze­ba być zaakredytowanym/ą uczestnikiem/uczestniczką fes­ti­walu Black­Box Sumer Week 2021.

Do zobaczenia na miejs­cu, poe­ci, malar­ki i rzeźbiarze! 

Przewiń do góry