Larp Opus Magnum — wydarzenie

Pro­gram Sum­mer Week nie był jesz­cze nigdy tak zróż­ni­co­wa­ny, jak w tym roku. Są gry na pięć osób, są też i takie, któ­re zaan­ga­żu­ją zde­cy­do­wa­ną więk­szość uczest­ni­ków i uczest­ni­czek. Do tej dru­giej kate­go­rii nale­ży larp autor­stwa Sit pod tytułem

Opus Magnum

Ta kil­ku­go­dzin­na gra dla ponad 40 osób prze­nie­sie nas do rzad­ko odwie­dza­ne­go i miej­sca i epo­ki, czy­li na zglisz­cza car­skiej Rosji w roku 1918. Ponie­waż gra jest (jak na nasze warun­ki) z kate­go­rii dużych, w poro­zu­mie­niu z autor­ką zde­cy­do­wa­li­śmy zało­żyć dla niej osob­ne wyda­rze­nie w ser­wi­sie Face­bo­ok. Znaj­dzie­cie je TUTAJ.

Mamy nadzie­ję, że dzię­ki temu wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje będą do osób zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w tym kon­kret­nym lar­pie docie­rać szyb­ciej. Aby wziąć w nim udział trze­ba być zaakredytowanym/ą uczestnikiem/uczestniczką festi­wa­lu Black­Box Sumer Week 2021.

Do zoba­cze­nia na miej­scu, poeci, malar­ki i rzeźbiarze! 


Opublikowano

w

przez

Tagi: