Summer Week 2021 — Nowy System Zapisów na Gry

Usza­no­wan­ko Konwentowicze!

Sum­mer Week 2021 tuż-tuż, więc chcie­li­by­śmy przed­sta­wić Wam nowy, testo­wy sys­tem zapi­sów na tego­rocz­ne punk­ty pro­gra­mu. Wraz ze wzro­stem licz­by uczest­ni­ków i uczest­ni­czek festi­wa­lu zaob­ser­wo­wa­li­śmy, że sys­tem kolej­ko­wy nie do koń­ca się spraw­dza i nie gwa­ran­tu­je w więk­szo­ści Waszej satysfakcji. 

Dotych­cza­so­wy system:

  • listy zapi­sów umiesz­cza­ne są dzień przed grą o godzi­nie 9 rano;
  • uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki festi­wa­lu mogą dowol­nie wcze­śnie usta­wić się w kolej­ce do zapisów;
  • każ­dy może zapi­sać się na jeden larp;
  • po zapi­sa­niu się na larp moż­na wró­cić na koniec kolej­ki i, jeśli są jesz­cze miej­sca, zapi­sać się na kolej­ną grę.

Ten sys­tem dzia­łał dobrze, ale z cza­sem zaczął się dege­ne­ro­wać. Kolej­ka usta­wia­ją­ca się o 6 rano to nie jest coś, na co chce­my Was ponow­nie ska­zy­wać. Dla­te­go w tym roku posta­no­wi­li­śmy pogłów­ko­wać i opra­co­wać nowy sys­tem, któ­ry ma opie­rać się na spra­wie­dli­wo­ści i rów­nych warun­kach dla wszyst­kich uczestników. 

Na czym nam zależy?

  • chce­my, żeby każ­dy mógł w trak­cie kon­wen­tu zde­cy­do­wać, w co chce zagrać;
  • chce­my, żeby każ­dy miał szan­sę zagrać w lar­pie, na któ­rym mu zależy;
  • nie chce­my sprze­da­wać bile­tów na kon­kret­ne gry;
  • nie chce­my, żeby­ście musie­li zry­wać się z łóż­ka w środ­ku nocy, by usta­wiać się w kolejce;
  • nie chce­my sys­te­mu, w któ­rym kon­wen­to­wicz zare­je­stro­wa­ny na impre­zę póź­no (np. tydzień przed festi­wa­lem) ma mniej­sze szan­se dostać się na grę niż taki, któ­ry reje­stro­wał się dużo wcześniej.

Prak­ty­ka poka­zu­je, że więk­szość spra­wie­dli­wych sys­te­mów praw­nych jest skom­pli­ko­wa­na.  Aby łatwiej było się Wam w tym wszyst­kim poła­pać, przy­go­to­wu­je­my dla Was spe­cjal­ną wer­sję z pik­to­gra­ma­mi. Z racji, że jest to sys­tem testo­wy, bar­dzo pro­si­my Was o wyro­zu­mia­łość oraz pomoc w jego udo­sko­na­la­niu. Pisz­cie do nas, jeśli macie pomy­sły na usprawnienia. 

Jed­no­cze­śnie, mając na wzglę­dzie Wasz kom­fort, zastrze­ga­my sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia popra­wek do sys­te­mu już w trak­cie trwa­nia kon­wen­tu. O takich sytu­acjach będzie­cie infor­mo­wa­ni na bieżąco.

System zapisów na gry podczas Summer Week 2021

Bilety

Na festi­wa­lu poja­wią się bile­ty. Są ich czte­ry rodza­je. Uło­żo­ne są hie­rar­chicz­nie i decy­du­ją o pierw­szeń­stwie zapi­sów na kon­kret­ną grę.  Wszyst­kie bile­ty są imienne.

Bilet diamentowy: 10szt. 

Po dwa bile­ty dia­men­to­we otrzy­mu­je piąt­ka orga­ni­za­to­rów kon­wen­tu. Każ­de z nas chce zagrać w jed­ną, może dwie gry razem z Wami.  Bile­ty dia­men­to­we upo­waż­nią nas do zaję­cia miejsc na punk­ty pro­gra­mu szyb­ciej niż pozo­sta­łe. Na każ­dy punkt pro­gra­mu może przy­paść mak­sy­mal­nie jeden bilet dia­men­to­wy. Bile­ty są jednorazowe.

Bilet szafirowy: 90 szt. 

Chcie­li­by­śmy wyna­gro­dzić uczest­ni­ków kon­wen­tu, któ­rzy poma­ga­ją nam two­rzyć Sum­mer Week. Dla­te­go wrę­czy­my Mistrzom Gry po jed­nym bile­cie sza­fi­ro­wym za każ­dy zgło­szo­ny punkt programu. 

Dodat­ko­wo, z racji rosną­cej licz­by uczest­ni­ków kon­wen­tu, chcie­li­by­śmy w przy­szłych latach bar­dziej pro­mo­wać gry dla więk­szej licz­by uczest­ni­ków. Zde­cy­do­wa­li­śmy wrę­czyć po jed­nym, dodat­ko­wym, sza­fi­ro­wym bile­cie za każ­dą z tych gier, któ­ra anga­żu­je przy­naj­mniej dwu­dzie­stu gra­czy (wyłą­cza­jąc publiczność). 

W tym roku jest to 36 bile­tów za 36 punk­tów pro­gra­mu oraz 9 bile­tów za gry 20+. 

Jak wie­cie, w naszym Black­Bo­xo­wym zespo­le uwa­ża­my, że rów­nie waż­ną rolę co Prowadzący/a peł­ni tez Producent/ka gry. Dla­te­go pod­czas Sum­mer Week otrzy­ma­ją oni od nas sza­fi­ro­we bile­ty na tych samych zasa­dach, co oso­by pro­wa­dzą­ce larpy.

Bilet rubinowy — 80szt. 

Po jed­nym rubi­no­wym bile­cie otrzy­ma każ­dy uczest­nik i uczest­nicz­ka kon­wen­tu, aby mieć szan­sę zagrać w upra­gnio­ną grę. Bile­ty są jednorazowe.

Bilety ametystowe — 80szt. 

Po jed­nym ame­ty­sto­wym bile­cie otrzy­ma każ­dy uczest­nik i uczest­nicz­ka kon­wen­tu, aby zapi­sać się w kla­sycz­ny spo­sób: sto­jąc w kolej­ce. Bile­ty te są wie­lo­ra­zo­we. Zwra­ca­my je po każ­dej run­dzie zapi­sów / losowaniu.

System Zapisów

Zapi­sy na dany dzień odby­wa­ją się dzień wcze­śniej w godzi­nach 15.00–16.00 (wyjąt­kiem jest ponie­dzia­łek, kie­dy zapi­sy otwo­rzy­my dwu­krot­nie. W godzi­nach 8–9 na gry ponie­dział­ko­we i 15–16 na gry wtor­ko­we). W przy­go­to­wa­nym miej­scu znaj­dą się koszycz­ki na każ­dy punkt pro­gra­mu dnia następ­ne­go, do któ­re­go będą wrzu­ca­ne IMIENNE bilety.

W godzi­nach 15.00–15.10 moż­na wrzu­cać sza­fi­ro­we bile­ty do koszycz­ków, co powo­du­je zapeł­nia­nie się miejsc na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li na daną grę będzie wię­cej sza­fi­ro­wych bile­tów niż wol­nych miejsc, to nastę­pu­je loso­wa­nie osób (w godzi­nach 15.10–15.20), któ­re dosta­ną się na dany punkt pro­gra­mu. Dosta­nie się na listę gra­czy, powo­du­je zuży­cie bile­tu. Bile­ty, któ­re nie zagwa­ran­to­wa­ły miej­sca w punk­cie pro­gra­mu i w wyni­ku lote­rii zosta­ły nie­wy­ko­rzy­sta­ne, wra­ca­ją do wła­ści­cie­la, do wyko­rzy­sta­nia na inny dzień.

W godzi­nach 15.20–15.30 moż­na wrzu­cać rubi­no­we bile­ty do koszycz­ków, co powo­du­je zapeł­nia­nie się jesz­cze pustych miejsc na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li na daną grę będzie wię­cej rubi­no­wych bile­tów niż pozo­sta­łych miejsc, to nastę­pu­je loso­wa­nie osób (w godzi­nach 15.30–15.40), zgod­nie z wyżej opi­sa­ny­mi zasadami.

W godzi­nach 15.40–15.50 moż­na wrzu­cać ame­ty­sto­we bile­ty do koszycz­ków, co powo­du­je zapeł­nia­nie się jesz­cze pustych miejsc na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li na daną grę będzie wię­cej ame­ty­sto­wych bile­tów niż pozo­sta­łych miejsc, to nastę­pu­je loso­wa­nie osób (w godzi­nach 15.50–16.00), zgod­nie z wyżej opi­sa­ny­mi zasa­da­mi, z tą róż­ni­cą, że ame­ty­sto­wy bilet zawsze wra­ca do uczest­ni­ka, aby mógł/mogła wyko­rzy­sty­wać go do zapi­sa­nia się na kolej­ne gry.

Jeże­li wciąż pozo­sta­ną wol­ne miej­sca na punk­ty pro­gra­mów, to kla­sycz­nie wywie­si­my listy, poszu­ku­jąc chęt­nych gra­czy, któ­rzy będą mogli się dopi­sać w dowol­nym momen­cie do roz­po­czę­cia się gry.

Wie­my, że powyż­szy sys­tem będzie wyma­gał doszli­fo­wa­nia. Bar­dzo liczy­my na waszą pomoc w jego udoskonaleniu.

Jeże­li macie pyta­nia i wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce zapi­sów, nie bój­cie się zapy­tać kogo­kol­wiek z eki­py BB3C, bądź kie­ruj­cie pyta­nia na ofi­cjal­ny fan­pa­ge BB3C.

Cie­płe pozdrowienia,

Pau­li­na, Kry­stian, Piotr, Pio­trek i Robert

Autor­ką jedy­nych w swo­im rodza­ju gra­fik na bile­ty jest Julia Okoń. Dzię­ku­je­my! <3


Opublikowano

w

,

przez