Summer Week 2022 — Obejrzyj zdjęcia!

Kocha­ni, 9 sezon Black­Bo­xu ruszył z przy­tu­pem, dwa pierw­sze spo­tka­nia już za nami a kolej­ne już za nie­ca­ły tydzień. Led­wo wyra­bia­my się z wrzu­ca­niem zdjęć! Dziś uda­ło nam się jed­nak osią­gnąć waż­ny kamień milo­wy. Wszyst­kie zdję­cia, jakie wyko­nał pod­czas festi­wa­lu Maciej Mar­giel­ski są już wrzu­co­ne w albu­my w ser­wi­sie Facebook.

NIEDZIELA. Otwar­cie kon­wen­tu oraz Noc Jeepów. Kolej­no gry “Cri­me Sce­ne”, “Poprzed­ni Loka­to­rzy”, “Lady i Otto”.

PONIEDZIAŁEK. W blo­ku poran­nym podwój­na odsło­na gry “Meto­da Pro­fe­so­ra Kami­ha­ry” oraz pre­mie­ra gry “Dusz­no Ci?”. W blo­ku wie­czor­nym “Pocze­kal­nia”, “Noc Kome­ty”, Pod Moc­nym Anio­łem” oraz “Szkar­łat­ny Karnawał”.

Mrocz­ny WTOREK! Za dnia odby­ły się dwa lar­py” “Ręka Umar­la­ka” oraz “Twój Głos”. Wie­czór to tanecz­ny “Dan­ce the Maca­bray”, “Klą­twa Rodzi­ny Blac­kwo­od”, “Brid­man” oraz “Mię­dzy Cza­rą a Jabłonią”.

Poma­rań­czo­wa ŚRODA. Lar­py odby­ły się rano, epic­ka oran­żo­wa impre­za zaję­ła cały wie­czór. Gry, któ­re się odby­ły tego dnia to: “Zarę­czy­ny i Zdra­dziec­kie czy­ny (naresz­cie!), “Czy­sty Spi­ry­tus, Kró­lo­wo!”, “Fal­len Stars” i “Elfi Proces”

Rodzin­ny CZWARTEK. Gry, któ­re się odby­ły tego dnia to: “La Fami­glia”, “Try­bu­nał”, “Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion”, Klą­twa Rodzi­ny Blac­kwo­od”, “Kwas” i “Cafe Rene”, któ­re ma w naszym ser­cu spe­cjal­ne miej­sce dzię­ki fraj­dzie z robie­nia scenografii 

Wod­ny PIĄTEK. O poran­ku na “Woli Diu­ny” wody bra­ko­wa­ło, nocą na “Tita­ni­cu” było jej aż nad­to. Pozo­sta­łe gry, któ­re odby­ły się tego dnia to “Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask”, “Kusze­nie Zba­wie­nie”, “Klub Wino­waj­ców” i “Sybe­ryj­ska Gorączka”.

SOBOTA. Ostat­ni dzień tego­rocz­nej odsło­ny festi­wa­lu. “Mor­der­stwo w Rose­hill” oraz “Z wła­snej woli twej” otwo­rzy­ły dzień, zaś “Rzeź”, “Doping” i “Zacza­ro­wa­ni” go domknęli.

Ogla­daj­cie, komen­tuj­cie, wspo­mi­naj­cie i wymie­niaj­cie pro­fi­lów­ki! No i do zoba­cze­nia przy­szłe­go lata 🙂


Opublikowano

w

przez