Sokrates

Sokrates to poli­ty­cznie niepopraw­na jeep­for­mowa kome­dia, opier­a­ją­ca się na bezczel­nych stereo­ty­pach. Wyma­gane poczu­cie humoru, dys­tans do świa­ta i umiejęt­ność śmi­a­nia się nie tylko z innych, ale też z samych siebie. Gra z akty­wnym uczest­nictwem publiczności.