Konwencja: tragikomedia

  • Patodeweloperka

    Patodeweloperka

    Pato­de­we­lo­per­ka to kome­dio­wy jeep­form, któ­ry pozwa­la uczest­ni­kom doświad­czyć wszyst­kich cie­ni i bla­sków sze­ro­ko rozu­mia­ne­go ryn­ku miesz­ka­nio­we­go w Polsce.  Struk­tu­ra sce­na­riu­sza jest opar­ta na Pie­kle Dan­te­go Ali­ghie­ri i w związ­ku z tym skła­da się z dzie­wię­ciu scen, z któ­rych każ­da jest innym krę­giem pie­kła.Widow­nia wcie­la się w dia­bły w cza­sie ich pierw­sze­go dnia pra­cy. Ich zada­niem…

  • Romeo i Merkucjo

    Romeo i Merkucjo

    Romeo i Julia z innej per­spek­ty­wy. Moc­no humo­ry­stycz­na gra o praw­dzi­wej męskiej przy­jaź­ni, bra­ter­skiej miło­ści, któ­ra połą­czy­ła Romea i Mer­ku­cja. Będzie­cie mogli prze­żyć ją rów­nież, od wznio­słych począt­ków do tra­gicz­ne­go fina­łu. Może będzie­cie rwać wło­sy z gło­wy, patrząc, jak naj­wspa­nial­sze uczu­cie naszych cza­sów roz­ła­zi się w szwach przez jed­ną kobie­tę, a może ode­tchnie­cie z ulgą,…