Konwencja: tragikomedia

  • Romeo i Merkucjo

    Romeo i Merkucjo

    Romeo i Julia z innej per­spek­ty­wy. Moc­no humo­ry­stycz­na gra o praw­dzi­wej męskiej przy­jaź­ni, bra­ter­skiej miło­ści, któ­ra połą­czy­ła Romea i Mer­ku­cja. Będzie­cie mogli prze­żyć ją rów­nież, od wznio­słych począt­ków do tra­gicz­ne­go fina­łu. Może będzie­cie rwać wło­sy z gło­wy, patrząc, jak naj­wspa­nial­sze uczu­cie naszych cza­sów roz­ła­zi się w szwach przez jed­ną kobie­tę, a może ode­tchnie­cie z ulgą,…