Romeo i Merkucjo - BlackBox 3City

Romeo i Merkucjo

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: tra­gi­ko­me­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wszy­scy zna­my opi­sa­ną przez Bar­da z Avo­nu histo­rię kochan­ków z Wero­ny. Romeo i Julia, naj­słyn­niej­sza para w świa­to­wej lite­ra­tu­rze. Ktoś mógł­by zapy­tać: czy ist­nie­je pięk­niej­sza histo­ria miłosna?

Otóż ist­nie­je. Co wię­cej, roz­gry­wa się w tym samym mie­ście i w tym samym czasie…

Opis

Romeo i Julia z innej per­spek­ty­wy. Moc­no humo­ry­stycz­na gra o praw­dzi­wej męskiej przy­jaź­ni, bra­ter­skiej miło­ści, któ­ra połą­czy­ła Romea i Mer­ku­cja. Będzie­cie mogli prze­żyć ją rów­nież, od wznio­słych począt­ków do tra­gicz­ne­go fina­łu. Może będzie­cie rwać wło­sy z gło­wy, patrząc, jak naj­wspa­nial­sze uczu­cie naszych cza­sów roz­ła­zi się w szwach przez jed­ną kobie­tę, a może ode­tchnie­cie z ulgą, gdy oka­że się sil­niej­sze niż śmierć. Gra­cze wciąż wymie­nia­ją się odgry­wa­ny­mi rola­mi, two­rząc histo­rię podzie­lo­ną na 4 zależ­ne od sie­bie akty. W grze może wziąć udział tak­że publicz­ność, aktyw­nie wpły­wa­jąc na losy boha­te­rów. Wszyst­ko zale­ży od Was!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.