Strona główna » Larpy » Romeo i Merkucjo

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: tragiko­me­dia

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

Wszyscy znamy opisaną przez Bar­da z Avonu his­torię kochanków z Werony. Romeo i Julia, najsłyn­niejsza para w świa­towej lit­er­aturze. Ktoś mógł­by zapy­tać: czy ist­nieje piękniejsza his­to­ria miłosna?

Otóż ist­nieje. Co więcej, roz­gry­wa się w tym samym mieś­cie i w tym samym czasie…

Opis

Romeo i Julia z innej per­spek­ty­wy. Moc­no humorysty­cz­na gra o prawdzi­wej męskiej przy­jaźni, brater­skiej miłoś­ci, która połączyła Romea i Merkuc­ja. Będziecie mogli przeżyć ją również, od wzniosłych początków do trag­icznego finału. Może będziecie rwać włosy z głowy, patrząc, jak najws­panial­sze uczu­cie naszych cza­sów rozłazi się w szwach przez jed­ną kobi­etę, a może odetch­niecie z ulgą, gdy okaże się sil­niejsze niż śmierć.

Gracze wciąż wymieni­a­ją się odgry­wany­mi rola­mi, tworząc his­torię podzieloną na 4 zależne od siebie akty. W grze może wziąć udzi­ał także pub­liczność, akty­wnie wpły­wa­jąc na losy bohaterów.

Wszys­tko zależy od Was!

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze pojaw­ia się hazard.

Przewiń do góry