Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak! - BlackBox 3City

Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Autor/zy:

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

- To jak on wyglądał!
— Strasz­ny był! Na dwóch nogach cho­dził, ale to wilk!
— A oczy miał wielkie?
— No miał!
— Zęby spiczaste?
— Jak noże!
— Oddech chra­pli­wy, war­ko­tał przy­pad­kiem może?…
— Przy­się­gam, tak wła­śnie było!
— A zatem wil­ko­łak, wil­ko­łak pośród nas. Nie ma co do tego wątpliwości.

Opis

Wio­ska Bever­da­le poło­żo­na na obrze­żach Kró­le­stwa, jest sen­na, spo­koj­na. Nie­tknię­ta pla­ga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do teraz.  O poran­ku odna­le­zio­no cia­ło Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie oka­le­czo­ne przez jakąś nie­zna­ną bestię. Syn God­dar­da zeznał, że widział potwo­rę: wil­ka, któ­ry w peł­nię księ­ży­ca cho­dził na dwóch nogach jak męż­czy­zna, jego zęby kapa­ły zaś krwią.

Jego sło­wa wywo­ła­ły cha­os.  Jed­no jest jasne: wil­ko­łak cho­dzi pomię­dzy ludź­mi. Star­szy­zna mia­sta musi się zebrać, użyć swo­jej mądro­ści, usta­lić, kto jest tym mon­strum i wymie­rzyć spra­wie­dli­wość. Jest tyl­ko jeden pro­blem. Nie ma żad­ne­go wil­ko­ła­ka. Tyl­ko zwy­kły, głod­ny wilk, i ludz­ki głupiec.

Gra pocho­dzi z anto­lo­gii gier zgło­szo­nych to kon­kur­su Gol­den Cobra 2014.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.