O krok od wolności - BlackBox 3City

O krok od wolności

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jesteś pew­ny swej czy­stej kar­ty. Wystar­czy jeden krok by stąd wyjść – poka­zać komi­sji, że jesteś nowym, lep­szym czło­wie­kiem. To jest two­ja bra­ma do wolności.

Opis

O krok od wol­no­ści to gra, pod­czas któ­rej jed­no z Was pozna cenę wol­no­ści, a pozo­sta­li pozna­ją smak wła­dzy nad ludz­kim ist­nie­niem. Jeep opo­wia­da histo­rię Więź­nia, któ­ry sta­je przed Komi­sją ds. Zwol­nień Warun­ko­wych. Komi­sja zada­jąc kolej­ne pyta­nia two­rzy prze­szłość nasze­go Więź­nia, któ­ry zaczy­na jako „czy­sta kar­ta”. Na koniec wspól­nym gło­so­wa­niem Widow­nia zade­cy­du­je o dal­szych losach Więź­nia. Sce­na­riusz został nagro­dzo­ny Kamien­no­zło­tą Foką na Puc­ko­nie 2011.5 za naj­lep­szy punkt programu.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.