Tag: golden cobra

  • Golden Cobra 2021

    Golden Cobra 2021

    Golden Cobra 2021! Wpadaj w niedzielę, mamy już bilety! 🙂

  • Złota Kobra i Warhammer w kosmosie

    Złota Kobra i Warhammer w kosmosie

    … Czy­li garść wie­ści o tym, co przy­go­to­wa­li­śmy dla Was do koń­ca bie­żą­ce­go roku. Black­Box No54 — 18 listo­pa­da 2018 — to pre­zen­ta­cja dwóch gier, któ­re wzię­ły udział w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra. Kom­plet infor­ma­cji znaj­dzie­cie na naszej stro­nie i dedy­ko­wa­nym wyda­rze­niu w ser­wi­sie Facebook. Black­Box No55 — 2 grud­nia 2018 — War­ham­mer 40k!…