Złota Kobra i Warhammer w kosmosie

… Czy­li garść wie­ści o tym, co przy­go­to­wa­li­śmy dla Was do koń­ca bie­żą­ce­go roku.

Black­Box No54 — 18 listo­pa­da 2018 — to pre­zen­ta­cja dwóch gier, któ­re wzię­ły udział w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su lar­po­we­go Gol­den Cobra. Kom­plet infor­ma­cji znaj­dzie­cie na naszej stro­nie i dedy­ko­wa­nym wyda­rze­niu w ser­wi­sie Facebook.

Black­Box No55 — 2 grud­nia 2018War­ham­mer 40k! Po raz pierw­szy na naszej sce­nie pre­zen­tu­je­my kla­sy­kę gier fabu­lar­nych — czy­li mrocz­ny świat sys­te­mu RPG War­ham­mer 40 000. Jeśli ktoś lubi peł­ne intryg poli­tycz­ne gry z roz­pa­la­ją­cym galak­ty­kę mię­dzy­gwiezd­nym kon­flik­tem w tle — to gra dla nie­go lub dla niej. Aby prze­strzeń gry wspo­ma­ga­ła ilu­zję i potę­go­wa­ła wra­że­nie prze­by­wa­nia w innym świe­cie zde­cy­do­wa­li­śmy się popro­wa­dzić grę w zupeł­nie nowym dla nas miej­scu, jakim jest gdań­skie cen­trum nauki Hewe­lia­num (na potrze­by gry Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy wyna­ję­li­śmy dla Was salę Marii Skło­dow­skiej — Curie, może­cie obej­rzeć jej zdję­cia w linku).
Jeśli ktoś nie zna (ale chce poznać) uni­wer­sum War­ham­me­ra 40k — w serwisie

HUMBLE BUNDLE

trwa pro­mo­cja gier osa­dzo­nych w tym wła­śnie świe­cie. Jesz­cze przez tydzień, do 20go listo­pa­da, przy­go­dę z kosmicz­ny­mi mrocz­no­ścia­mi moż­na zacząć od 1$. Oprócz tego, w osob­nej kam­pa­nii moż­na nabyć kil­ka­na­ście AUDIOBUKÓW z war­ham­me­ro­wy­mi powie­ścia­mi. I w tym przy­pad­ku ceny star­tu­ją od 1$.

Black­Box No 56 — 16 grud­nia 2018Xmas Spe­cial No4. Tra­dy­cyj­nie, w poło­wie sezo­nu, zapra­sza­my was na nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą grę-nie­spo­dzian­kę w świą­tecz­nym kli­ma­cie. Po grze, jak co roku — dzie­le­nie się man­da­ryn­ka­mi, pod­ja­da­nie ciast i pier­nicz­ków, życze­nia, marze­nia, gada­nie i grza­ne napo­je. Do tego pla­ny na blac­ko­bo­xo­wą wiosnę…
…I lato 🙂

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez