Strona główna » Złota Kobra i Warhammer w kosmosie
Piotr Milews­ki | 13 listopa­da 2018 | Wieś­ci
… Czyli garść wieś­ci o tym, co przy­go­towal­iśmy dla Was do koń­ca bieżącego roku. Black­Box No54 — 18 listopa­da 2018 — to prezen­tac­ja dwóch gier, które wzięły udzi­ał w tegorocznej edy­cji konkur­su lar­powego Gold­en Cobra. Kom­plet infor­ma­cji zna­jdziecie na naszej stron­ie i dedykowanym wydarze­niu w ser­wisie Face­book. Black­Box No55 — 2 grud­nia 2018Warham­mer 40k! Po raz pier­wszy na naszej sce­nie prezen­tu­je­my klasykę gier fab­u­larnych — czyli mroczny świat sys­te­mu RPG Warham­mer 40 000. Jeśli ktoś lubi pełne intryg poli­ty­czne gry z roz­pala­ją­cym galak­tykę międzyg­wiezd­nym kon­flik­tem w tle — to gra dla niego lub dla niej. Aby przestrzeń gry wspo­ma­gała iluzję i potę­gowała wraże­nie prze­by­wa­nia w innym świecie zde­cy­dowal­iśmy się poprowadz­ić grę w zupełnie nowym dla nas miejs­cu, jakim jest gdańskie cen­trum nau­ki Hewelianum (na potrze­by gry Bło­gosław­ieni Głup­cy wyna­jęliśmy dla Was salę Marii Skłodowskiej — Curie, może­cie obe­jrzeć jej zdję­cia w linku). Jeśli ktoś nie zna (ale chce poz­nać) uni­w­er­sum Warham­mera 40k — w ser­wisie

HUMBLE BUNDLE

trwa pro­moc­ja gier osad­zonych w tym właśnie świecie. Jeszcze przez tydzień, do 20go listopa­da, przy­godę z kos­miczny­mi mrocznoś­ci­a­mi moż­na zacząć od 1$. Oprócz tego, w osob­nej kam­panii moż­na nabyć kilka­naś­cie AUDIOBUKÓW z warham­merowy­mi powieś­ci­a­mi. I w tym przy­pad­ku ceny star­tu­ją od 1$.

Black­Box No 56 — 16 grud­nia 2018Xmas Spe­cial No4. Trady­cyjnie, w połowie sezonu, zaprasza­my was na niezobow­iązu­jącą grę-niespodziankę w świątecznym kli­ma­cie. Po grze, jak co roku — dzie­le­nie się mandarynka­mi, pod­jadanie ciast i pier­niczków, życzenia, marzenia, gadanie i grzane napo­je. Do tego plany na black­obox­ową wios­nę… …I lato 🙂

Do zobaczenia!

Przewiń do góry