Golden Cobra 2021

Panie i panowie! 

Gra­my w nowym miej­scu! Do listy współ­pra­cu­ją­cych z nami miejsc dołą­czy­ło Cen­trum Kul­tu­ry Gdy­nia. Niniej­szym ofi­cjal­nie zapra­sza­my na mini prze­gląd gier z tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra.

Łapaj­cie bile­ty, są za całe ZERO ZŁOTYCH! Link znaj­dzie­cie w opi­sie BLACKBOXU.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: