Strona główna » Kamelot

Czarne Serce Kamelotu — polityka

Przed laty ociec Artu­ra, Uther Pen­dra­gon siłą zjed­no­czył kla­ny. Artur chciał oprzeć swo­je kró­le­stwo na szla­chet­no­ści i rów­nych pra­wach dla wszyst­kich, nawet lor­dów. Pomi­mo począt­ko­wych sprze­ci­wów wszy­scy przy­się­gli lojal­ność Artu­ro­wi, któ­ry został pierw­szym kró­lem Brytanii.
Dowiedz się wię­cej o poli­ty­ce Bry­ta­nii w cza­sach Mer­li­na, Artu­ra i Lan­ce­lo­ta! Wie­dza nie­zbęd­na do snu­cia intryk 😉

Czarne Serce Kamelotu — moda i rodzina

Jaki strój będzie odpo­wied­ni do plo­te­czek przy Okrą­głym Sto­le? Kto jest i kim na dwo­rze Kró­la Artu­ra? Kil­ka słów o tym, co na sie­bie wło­żyć i dla kogo war­to być miłym w naj­bliż­szą nie­dzie­lę. Zapra­sza­my na larp “Czar­ne Ser­ce Kamelotu”!

Przewiń do góry