Czarne Serce Kamelotu — moda i rodzina

Do lar­pu zosta­ło już tyl­ko kil­ka dni. Dla­te­go aby uła­twić Wam przy­go­to­wa­nie do gry, przy­go­to­wa­li­śmy dziś garść prak­tycz­nych informacji.

Co ja mam na siebie włożyć?

Lar­py to nie zjazd rekon­struk­to­rów. Nie będzie­my spraw­dzać, czy wasz strój jest dosta­tecz­nie histo­rycz­ny. Przy­go­tuj­cie dla sie­bie kostium, w któ­rym będzie Wam wygod­nie, będzie­cie dobrze się w nim czu­li i któ­ry jest zbież­ny z popkul­tu­ro­wym wyobra­że­niem wcze­sne­go śre­dnio­wie­cza. W takiej wła­śnie epo­ce osa­dzo­ne są legen­dy artu­riań­skie, na kan­wie któ­rych napi­sa­no niniej­szą grę. Podob­nie jak w przy­pad­ku poprzed­nich gier “kostiu­mo­wych” przy­go­to­wa­li­śmy dla was kolek­cję inspi­ra­cji w ser­wi­sie Pin­te­rest (klik­nij obra­zek poniżej):

Relacje rodzinne

Śre­dnio­wiecz­ny świat moż­no­wład­ców, księż­ni­czek i ryce­rzy to skom­pli­ko­wa­na paję­czy­na rela­cji rodzin­nych. Jeśli wybra­li­ście już dla sie­bie postać z LISTY WAKATÓW, war­to aby­ście zer­k­nę­li na poniż­szy dia­gram. War­to zawcza­su wie­dzieć, kto jest kim. I dla kogo… 🙂

Dia­gram wydo­był z pod­ręcz­ni­ka gra­cza Paweł W.
Dzię­ku­je­my 🙂

Bile­ty na larp znaj­dzie­cie w ser­wi­sie EVENEA.
Do zoba­cze­nia w niedzielę!


Opublikowano

w

przez