Czarne Serce Kamelotu — polityka

Sed­nem naszej nie­dziel­nej gry będą poli­tycz­ne intry­gi. Aby łatwiej odna­leźć się w ówcze­snej poli­ty­ce, Paweł (któ­ry w lar­pie wcie­li się w postać Pala­me­de­sa) przy­go­to­wał krót­kie “wie­ści ze świa­ta” oraz mapę ówcze­snej Brytanii.

Dzię­ku­je­my!

Przed laty ociec Artu­ra, Uther Pen­dra­gon siłą zjed­no­czył kla­ny. Artur chciał oprzeć swo­je kró­le­stwo na szla­chet­no­ści i rów­nych pra­wach dla wszyst­kich, nawet lor­dów. Pomi­mo począt­ko­wych sprze­ci­wów wszy­scy przy­się­gli lojal­ność Artu­ro­wi, któ­ry został pierw­szym kró­lem Bry­ta­nii.
I tak oto Corn­wall, Came­liard, Liste­no­ise i Lothian sta­ły się wasa­la­mi Came­lo­tu. Wszyst­kie pięć kró­lestw posia­da podob­nie sil­ną armie co pozwa­la­ło zacho­wać względ­ny spo­kój przez lata… Aż do teraz.
Corn­wall i Came­liard nie uzna­ją suwe­ren­no­ści Glo­uche­don któ­rym wła­da Nimue Pani Jezio­ra. Oba księ­stwa rosz­czą sobie pra­wa do tych ziem przez co czę­sto docho­dzi pomię­dzy nimi do kłót­ni.
Pod­czas woj­ny pomię­dzy Liste­no­ise i Lothian król Pal­li­no­re zabił kró­la Lot, a następ­nie sam zgi­nął z rąk synów Lota. Pomię­dzy obo­ma księ­stwa­mi panu­je wro­gość i nie­chęć, krą­żą też plot­ki o krwa­wych spo­rach mię­dzy ich następ­ca­mi.
Artur sta­je na pro­gu moż­li­wo­ści woj­ny domo­wej, na razie jedy­nie dobra wola lor­dów trzy­ma kraj razem, a wszyst­kie spo­ry powin­ny zostać roz­strzy­gnię­te zgod­nie z prawem…


Opublikowano

w

przez