Strona główna » Czarne Serce Kamelotu — polityka
Piotr Milews­ki | 29 mar­ca 2019 | Wieś­ci

Sed­nem naszej niedziel­nej gry będą poli­ty­czne intry­gi. Aby łatwiej odnaleźć się w ówczes­nej poli­tyce, Paweł (który w larpie wcieli się w postać Palamedesa) przy­go­tował krótkie “wieś­ci ze świa­ta” oraz mapę ówczes­nej Bry­tanii.

Dzięku­je­my!

Przed laty ociec Artu­ra, Uther Pen­drag­on siłą zjed­noczył klany. Artur chci­ał oprzeć swo­je królest­wo na szla­chet­noś­ci i równych prawach dla wszys­t­kich, nawet lordów. Pomi­mo początkowych sprze­ci­wów wszyscy przysięgli lojal­ność Artur­owi, który został pier­wszym królem Bry­tanii.
I tak oto Corn­wall, Cameliard, Lis­tenoise i Loth­i­an stały się wasala­mi Camelo­tu. Wszys­tkie pięć królestw posi­a­da podob­nie sil­ną armie co pozwalało zachować względ­ny spokój przez lata… Aż do ter­az.
Corn­wall i Cameliard nie uzna­ją suw­eren­noś­ci Glouche­don którym wła­da Nimue Pani Jezio­ra. Oba księst­wa roszczą sobie prawa do tych ziem przez co częs­to dochodzi pomiędzy nimi do kłót­ni.
Pod­czas wojny pomiędzy Lis­tenoise i Loth­i­an król Palli­nore zabił króla Lot, a następ­nie sam zginął z rąk synów Lota. Pomiędzy obo­ma księst­wa­mi panu­je wro­gość i niechęć, krążą też plot­ki o krwawych spo­rach między ich następ­ca­mi.
Artur sta­je na progu możli­woś­ci wojny domowej, na razie jedynie dobra wola lordów trzy­ma kraj razem, a wszys­tkie spory powin­ny zostać rozstrzyg­nięte zgod­nie z prawem…

Przewiń do góry