Tag: konline

  • Konline 2022 — avangardowy konwent online

    Konline 2022 — avangardowy konwent online

    Zostań astronomem i skontaktuj się z Obcymi na larpie "Wiadomość"... Albo po prostu wpadnij na konwent online "Konline"!

  • Konline 2021 — avangardowy konwent online

    Konline 2021 — avangardowy konwent online

    Pan­de­mia nam zabra­ła lar­py, a całe­mu fan­do­mo­wi — kon­wen­ty. Na szczę­ście coraz wię­cej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wyda­rzeń w sie­ci. Jed­na z takich imprez odbę­dzie się już w naj­bliż­szy weekend. Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki zapra­sza­ją na: sesje RPG; lar­py online; pre­lek­cje i dyskusje; wir­tu­al­ne poga­węd­ki z fana­mi gier fabu­lar­nych i bez prądu. Impre­za jest dar­mo­wa, o ile…