Konline 2022 — avangardowy konwent online

Kon­wen­to­wa sce­na wra­ca po pan­de­mii bar­dzo powo­li do życia. Na szczę­ście wciąż mamy kon­wen­ty onli­ne. Jed­na z takich imprez odbę­dzie się już w naj­bliż­szy weekend.

Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki zapra­sza­ją na:

  • sesje RPG;
  • lar­py online;
  • pre­lek­cje i dyskusje;
  • wir­tu­al­ne poga­węd­ki z fana­mi gier fabu­lar­nych i bez prądu.

Impre­za jest dar­mo­wa, o ile nie liczyć kosz­tu her­ba­ty, cia­stek i prze­ką­sek, któ­re spo­ży­je­cie w jej trak­cie. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na STRONĘ IMPREZY i dedy­ko­wa­ne jej WYDARZENIE NA FB. Na lar­po­we i erpe­go­we poga­du­chy przy­go­to­wa­ny został KANAŁ NA DISCORDZIE.

W sobot­ni wie­czór black­bo­xo­wy akcent — o godzi­nie 18:00 Piotr Milew­ski popro­wa­dzi swój larp onli­ne Wia­do­mość.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: