Strona główna » wizyta

Konline 2021 — avangardowy konwent online

Pan­de­mia nam zabra­ła lar­py, a całe­mu fan­do­mo­wi — kon­wen­ty. Na szczę­ście coraz wię­cej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wyda­rzeń w sie­ci. Jed­na z takich imprez odbę­dzie się już w naj­bliż­szy week­end. Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki zapra­sza­ją na: sesje RPG; lar­py onli­ne; pre­lek­cje i dys­ku­sje; wir­tu­al­ne poga­węd­ki z fana­mi gier fabu­lar­nych i bez prą­du. Impre­za jest dar­mo­wa, o ile …

Kon­li­ne 2021 — avan­gar­do­wy kon­went onli­ne Read More »

Wirtualna Wizyta na Grenselandet

Treść niu­sów na naszej stro­nie nigdy nie jest two­rzo­na w pierw­szej oso­bie. Wyjąt­kiem są rela­cje z wyda­rzeń, w któ­rych bie­rze­my udział pod szyl­dem Black­Box 3City. Auto­rem poniż­szej jest Piotr “Kula” Milew­ski. Wizy­ta: mój larp Schrödin­ge­ra Gren­se­lan­det — Oslo cham­ber larp festi­val to impre­za, na któ­rą od zawsze chcia­łem się wybrać. Od 10 lat przed­sta­wi­cie­le nordyckiej …

Wir­tu­al­na Wizy­ta na Gren­se­lan­det Read More »

Przewiń do góry