Tag: wizyta

 • Konline 2022 — avangardowy konwent online

  Konline 2022 — avangardowy konwent online

  Zostań astronomem i skontaktuj się z Obcymi na larpie "Wiadomość"... Albo po prostu wpadnij na konwent online "Konline"!

 • Konline 2021 — avangardowy konwent online

  Konline 2021 — avangardowy konwent online

  Pan­de­mia nam zabra­ła lar­py, a całe­mu fan­do­mo­wi — kon­wen­ty. Na szczę­ście coraz wię­cej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wyda­rzeń w sie­ci. Jed­na z takich imprez odbę­dzie się już w naj­bliż­szy weekend. Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki zapra­sza­ją na: sesje RPG; lar­py online; pre­lek­cje i dyskusje; wir­tu­al­ne poga­węd­ki z fana­mi gier fabu­lar­nych i bez prądu. Impre­za jest dar­mo­wa, o ile…

 • Wirtualna Wizyta na Grenselandet

  Wirtualna Wizyta na Grenselandet

  Treść niu­sów na naszej stro­nie nigdy nie jest two­rzo­na w pierw­szej oso­bie. Wyjąt­kiem są rela­cje z wyda­rzeń, w któ­rych bie­rze­my udział pod szyl­dem Black­Box 3City. Auto­rem poniż­szej jest Piotr “Kula” Milewski. Wizyta: mój larp Schrödingera Gren­se­lan­det — Oslo cham­ber larp festi­val to impre­za, na któ­rą od zawsze chcia­łem się wybrać. Od 10 lat przed­sta­wi­cie­le nor­dyc­kiej…

 • Larpuj online — Nadzieja, Grosik… i Wizyta

  Larpuj online — Nadzieja, Grosik… i Wizyta

  Dość wymówek, zagraj z domu! Trzy larpy online do wyboru! 🙂