Strona główna » Larpuj online – Nadzieja, Grosik… i Wizyta
Piotr Milews­ki | 10 lip­ca 2020 | Wieś­ci

Pan­demia koron­awirusa zjadała nam trzy spotka­nia, które mieliśmy zaplanowane do koń­ca sezonu. Początkowo, zamierza­l­iśmy prze­jść nad tym do porząd­ku dzi­en­nego i po pros­tu otworzyć siód­my sezon gra­mi, które wypadły tej wios­ny. W między­cza­sie Nau­tilus Larp Project namówił nas na ekspery­men­talne poprowadze­nie larpu… Online. Pomysł się sprawdz­ił. Zarówno gracza jak i prowadzą­cy bez prob­le­mu odnaleźli się w nowej formie roz­gry­w­ki.

Black­Box zrodz­ił się z prostej potrze­by: chcieliśmy móc reg­u­larnie lar­pować poza sezonem let­nim, kiedy na lar­powej sce­nie nie dzieje się wiele. Tegoroczne lato jest inne od poprzed­nich: wszys­tkie imprezy lar­powe zaplanowane na czer­wiec, lip­iec i pier­wszą połowę sierp­nia zostały odwołane. Wiemy, że wasz apetyt na gry jest nieza­spoko­jony, dlat­ego nim pod koniec lata wspól­nie udamy się na Black­Box Sum­mer Week, postanow­iliśmy zor­ga­ni­zować dla Was jeszcze trzy spotka­nia online:

Wszys­tkie larpy są dar­mowe. Licz­ba miejsc jest bard­zo ogranic­zona, dlat­ego jeśli chcesz spędz­ić z nami wieczór — lep­iej się pospiesz. Infor­ma­c­je o zapisach będą sys­tem­aty­cznie pub­likowane w wydarzeni­ach w ser­wisie Face­book.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry