Larpuj online — Nadzieja, Grosik… i Wizyta

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zja­da­ła nam trzy spo­tka­nia, któ­re mie­li­śmy zapla­no­wa­ne do koń­ca sezo­nu. Począt­ko­wo, zamie­rza­li­śmy przejść nad tym do porząd­ku dzien­ne­go i po pro­stu otwo­rzyć siód­my sezon gra­mi, któ­re wypa­dły tej wio­sny. W mię­dzy­cza­sie Nauti­lus Larp Pro­ject namó­wił nas na eks­pe­ry­men­tal­ne popro­wa­dze­nie lar­pu… Onli­ne. Pomysł się spraw­dził. Zarów­no gra­cza jak i pro­wa­dzą­cy bez pro­ble­mu odna­leź­li się w nowej for­mie rozgrywki.

Black­Box zro­dził się z pro­stej potrze­by: chcie­li­śmy móc regu­lar­nie lar­po­wać poza sezo­nem let­nim, kie­dy na lar­po­wej sce­nie nie dzie­je się wie­le. Tego­rocz­ne lato jest inne od poprzed­nich: wszyst­kie impre­zy lar­po­we zapla­no­wa­ne na czer­wiec, lipiec i pierw­szą poło­wę sierp­nia zosta­ły odwo­ła­ne. Wie­my, że wasz ape­tyt na gry jest nie­za­spo­ko­jo­ny, dla­te­go nim pod koniec lata wspól­nie uda­my się na Black­Box Sum­mer Week, posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać dla Was jesz­cze trzy spo­tka­nia online: 

Wszyst­kie lar­py są dar­mo­we. Licz­ba miejsc jest bar­dzo ogra­ni­czo­na, dla­te­go jeśli chcesz spę­dzić z nami wie­czór — lepiej się pospiesz. Infor­ma­cje o zapi­sach będą sys­te­ma­tycz­nie publi­ko­wa­ne w wyda­rze­niach w ser­wi­sie Facebook. 

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez