Konline 2021 — avangardowy konwent online

Pan­de­mia nam zabra­ła lar­py, a całe­mu fan­do­mo­wi — kon­wen­ty. Na szczę­ście coraz wię­cej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wyda­rzeń w sie­ci. Jed­na z takich imprez odbę­dzie się już w naj­bliż­szy weekend.

Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki zapra­sza­ją na:

  • sesje RPG;
  • lar­py online;
  • pre­lek­cje i dyskusje;
  • wir­tu­al­ne poga­węd­ki z fana­mi gier fabu­lar­nych i bez prądu.

Impre­za jest dar­mo­wa, o ile nie liczyć kosz­tu her­ba­ty, cia­stek i prze­ką­sek, któ­re spo­ży­je­cie w jej trak­cie. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na STRONĘ IMPREZY i dedy­ko­wa­ne jej WYDARZENIE NA FB. Na lar­po­we i erpe­go­we poga­du­chy przy­go­to­wa­ny został KANAŁ NA DISCORDZIE.

W nie­dziel­ny wie­czór black­bo­xo­wy akcent — o godzi­nie 19:00 Piotr Milew­ski popro­wa­dzi swój larp onli­ne Wizy­ta.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: