Strona główna » promocja

BB51 — biletowe promo 2w1: “Take a Friend”

Panie i Pano­wie Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy wyni­ki sprze­da­ży bile­tów na nasze wyda­rze­nia. Dobre wie­ści: wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu się odbę­dą. Śred­nie wie­ści: wciąż mamy wol­ne miej­sca. Wole­li­by­śmy ich nie mieć 😉 Black­Box 3City wymy­śli­li­śmy 4 lata temu po to, by pro­mo­wać lar­py. By coraz wię­cej osób zaczę­ło dzie­lić z nami niniej­szą pasję. By było wię­cej gra­czy i wię­cej gier. W …

BB51 — bile­to­we pro­mo 2w1: “Take a Friend” Read More »

Przewiń do góry