Wesele Tesli — bilety, promo i stroje

Panie i Pano­wie, w ubie­gły week­end otwo­rzy­li­śmy nowy sezon. Od same­go począt­ku ist­nie­nia naszej sce­ny zale­ży nam na tym, by do lar­po­wa­nia wcią­gać nowe oso­by. Dla­te­go wraz ze sprze­da­żą bile­tów na nasz naj­bliż­szy larp

Wesele Tesli

uru­cha­mia­my zna­ną już Wam

Promocję

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Wese­le Tesli,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Bile­ty moż­na kupić w ser­wi­sie Evenea.

Stroje na larp

Ste­am­punk - czy­li stro­je z epo­ki wik­to­riań­skiej z dodat­ka­mi zwią­za­ny­mi z maszy­na­mi i/lub magią — to sty­li­sty­ka, któ­ra zyska­ła na popu­lar­no­ści w fan­ta­stycz­nym świe­cie od deka­dy. Ponie­waż nie orga­ni­zo­wa­li­śmy jesz­cze na Black­Bo­xie gry w tej sty­li­sty­ce, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kata­log inspi­ra­cji do stro­jów w ser­wi­sie Pinterest.

Prze­glą­daj­cie i pod­pa­truj­cie do woli!


Opublikowano

w

przez