Strona główna » BB51 — biletowe promo 2w1: “Take a Friend”
Piotr Milews­ki | 24 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci
Panie i Panowie Przeanal­i­zowal­iśmy wyni­ki sprzedaży biletów na nasze wydarzenia.

Dobre wieś­ci: wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu się odbędą.

Śred­nie wieś­ci: wciąż mamy wolne miejs­ca. Wolelibyśmy ich nie mieć 😉

Black­Box 3City wymyślil­iśmy 4 lata temu po to, by pro­mować larpy. By coraz więcej osób zaczęło dzielić z nami niniejszą pasję. By było więcej graczy i więcej gier. W nasze spotkanie No51 włożyliśmy masę pra­cy i chce­my, żeby jak najwięcej osób z niej sko­rzys­tało. Dlat­ego w ostat­nim tygod­niu przed Black­Box­em ogłasza­my spec­jal­ną pro­mocję:

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupiłeś/aś lub kupisz bilet na dowol­ny z naszych larpów odby­wa­ją­cych się w trak­cie BB51, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na Black­Box­ie.

Chcesz sko­rzys­tać z pro­mocji? Jak to zro­bić?… …Jeśli już masz bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet.
…Jeśli już masz dwa bile­ty
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, czy mamy Ci zwró­cić opłatę za dru­gi bilet czy chcesz zabrać dwie kole­jne oso­by.
…Jeśli dopiero chcesz kupić bilet
  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet.
Pro­moc­ja trwa do wycz­er­pa­nia biletów. O przyz­na­niu bile­tu decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Doszły nas słuchy, że cena gry głównej dla niek­tórych z Was nie mieś­ci się w aktu­al­nym budże­cie. Mamy nadzieję, że nasza pro­moc­ja poz­woli Wam wziąć w niej udzi­ał. Jeśli macie jakiekol­wiek pyta­nia co do warunk­ów pro­mocji — również prosimy o KONTAKT. Będziemy sukcesy­wnie dodawać je do poniższej sekcji FAQ.

FAQ

Czy pro­moc­ja łączy się ze zniżką wynika­jącą z Kar­ty do Kul­tu­ry? TAK
Przewiń do góry