BB51 — biletowe promo 2w1: “Take a Friend”

Panie i Panowie

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy wyni­ki sprze­da­ży bile­tów na nasze wydarzenia.

Dobre wie­ści: wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu się odbędą.

Śred­nie wie­ści: wciąż mamy wol­ne miej­sca. Wole­li­by­śmy ich nie mieć 😉

Black­Box 3City wymy­śli­li­śmy 4 lata temu po to, by pro­mo­wać lar­py. By coraz wię­cej osób zaczę­ło dzie­lić z nami niniej­szą pasję. By było wię­cej gra­czy i wię­cej gier. W nasze spo­tka­nie No51 wło­ży­li­śmy masę pra­cy i chce­my, żeby jak naj­wię­cej osób z niej sko­rzy­sta­ło. Dla­te­go w ostat­nim tygo­dniu przed Black­Bo­xem ogła­sza­my spe­cjal­ną promocję:

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupiłeś/aś lub kupisz bilet na dowol­ny z naszych lar­pów odby­wa­ją­cych się w trak­cie BB51,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

…Jeśli już masz bilet

  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

…Jeśli już masz dwa bilety

  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, czy mamy Ci zwró­cić opła­tę za dru­gi bilet czy chcesz zabrać dwie kolej­ne osoby.

…Jeśli dopie­ro chcesz kupić bilet

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Doszły nas słu­chy, że cena gry głów­nej dla nie­któ­rych z Was nie mie­ści się w aktu­al­nym budże­cie. Mamy nadzie­ję, że nasza pro­mo­cja pozwo­li Wam wziąć w niej udział. Jeśli macie jakie­kol­wiek pyta­nia co do warun­ków pro­mo­cji — rów­nież pro­si­my o KONTAKT. Będzie­my suk­ce­syw­nie doda­wać je do poniż­szej sek­cji FAQ.

FAQ

Czy pro­mo­cja łączy się ze zniż­ką wyni­ka­ją­cą z Kar­ty do Kultury?
TAK


Opublikowano

w

przez

Tagi: