Tag: relacja

  • Wirtualna Wizyta na Grenselandet

    Wirtualna Wizyta na Grenselandet

    Treść niu­sów na naszej stro­nie nigdy nie jest two­rzo­na w pierw­szej oso­bie. Wyjąt­kiem są rela­cje z wyda­rzeń, w któ­rych bie­rze­my udział pod szyl­dem Black­Box 3City. Auto­rem poniż­szej jest Piotr “Kula” Milewski. Wizyta: mój larp Schrödingera Gren­se­lan­det — Oslo cham­ber larp festi­val to impre­za, na któ­rą od zawsze chcia­łem się wybrać. Od 10 lat przed­sta­wi­cie­le nor­dyc­kiej…

  • SPOT 2019 — relacja

    SPOT 2019 — relacja

    Na początku kwietnia wzięliśmy udział w weekendowym konwencie larpowym SPOT. Wybraliśmy się nad przywidzkie jezioro by polarpować u naszych trójmiejskich sąsiadów – Klubu Fantastyki Zardzewiały Topór. Poczytaj jak było!