Strona główna » Archiwum dla Listopad 2014

Często Zadawane Pytania

Już jutro pier­wsza edy­c­ja Black­Box 3City! Dla częś­ci z was będzie to pier­wsze spotkanie z tą for­mą rozry­w­ki. Spodziewal­iśmy się licznych pytań i nie zaw­iedliśmy się. Postanow­iliśmy więc przy­go­tować dla was spec­jal­ną stronę Częs­to Zadawanych Pytań, która nosi anglo­języ­czny skrót FAQ. Powin­niś­cie znaleźć tam odpowiedzi na najbardziej nur­tu­jące zagad­nienia.   Na przykład takie jak to: …

Częs­to Zadawane Pyta­nia Read More »

Rezerwacja otwarta: 30 listopada

Wita­my! Zgod­nie z obiet­ni­ca, otwier­amy zapisy na gry, które odbędą się w najbliższa niedzielę, 30 listopa­da, o godzinie 17:00. Będzie to: cham­ber larp “Salem, 1906″ bilet w cenie 10 zł, płatne na miejs­cu jeep­form “Poprzed­ni loka­torzy“uczest­nict­wo bezpłatne Licz­ba miejsc na grę “Salem, 1906” jest ogranic­zona. Obow­iązu­je kole­jność zgłoszeń nadesłanych za pośred­nictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. W przy­pad­ku …

Rez­erwac­ja otwarta: 30 listopa­da Read More »

Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!

Częs­to sły­chać głosy, że nasze Trójmi­as­to — tak oży­wione w wakac­je — na zimę zapa­da w kul­tur­owy sen. Tak jak­by dobrej rozry­w­ki potrze­bowali jedynie turyś­ci, a nie jego zwyk­li mieszkań­cy. Pogo­da nie ma w zwycza­ju nas rozpieszczać, plaże się wylud­ni­a­ją, gwiazdy zwi­ja­ją sce­ny. Kiedy mija lato, pozosta­ją nam tylko teatry, kino, kil­ka kon­certów, książ­ka, herba­ta. Niek­tórym …

Wita­my na stron­ie pro­jek­tu Black­Box 3City! Read More »

Przewiń do góry