Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych lar­po­wa­niem na spo­tka­nie otwie­ra­ją­ce czwar­ty rok naszej dzia­łal­no­ści.

W pro­gra­mie:

Larp You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk
Fre­efor­mo­wa kom­dia o tym jak bar­dzo nie umie­my mówić dru­giej oso­bie “kocham cię”. Gra lek­ka i przy­jem­na, dosko­na­le przy­ję­ta przez gra­czy na festi­wa­lu Dre­am­Ha­ven oraz na 3-cim Kra­kow­skim Week­en­dzie z Lar­pa­mi.

Gra Gene­ric Cri­me
Pre­mie­ro­wa odsło­na gry, w któ­rej pry­wat­ne agen­cje detek­ty­wi­stycz­ne rywa­li­zu­ją o roz­wią­za­nie tej samej zagad­ki jak naj­mniej­szym kosz­tem. Dzię­ki za cynk, chci­wość wygry­wa, haj­su nie będzie. Kto roz­wią­że tajem­ni­czą zbrod­nię ocie­ka­ją­cą krwią i bry­tyj­sko­ścią… Wyda­jąc przy tym naj­mniej pie­nię­dzy? Mar­ża waż­na jak praw­da!

Oprócz tego:

  • Pre­zen­ta­cja Gier i Wyda­rzeń jakie popro­wa­dzi­my dla was w tym sezo­nie;
  • Domo­we cia­sto (moż­na przy­nieść swo­je wypie­ki i napo­je).

Gościć nas będzie Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w Pomor­skim Par­ku Nauko­wo — Tech­no­lo­gicz­nym.
Pro­si­my zabrać ze sobą:

  • dobry humor,
  • bez­al­ko­ho­lo­we napit­ki,
  • zna­jo­mych, któ­rzy zawsze “chcie­li spró­bo­wać” — Gra Nie­spo­dzian­ka ma bar­dzo niską barie­rę wej­ścia i jest przy­go­to­wa­na do udzia­łu publicz­no­ści,
  • lar­pu­ją­cych przy­ja­ciół, któ­rym bra­ku­je gra­nia w Trój­mie­ście.

Do zoba­cze­nia!