Zapisy na The Hospitality

Dro­dzy bywal­cy spo­tkań Black­Box 3City

Pomi­mo tego, iż nasze naj­bliż­sze spo­tka­nie jest bez­płat­ne, uru­cho­mi­li­śmy zapi­sy onli­ne. Dzię­ki reje­stra­cji będzie­cie mieć pew­ność, że jest dla Was zare­zer­wo­wa­ne miej­sce w grze. Nam z kolei wie­dza na temat fre­kwen­cji pomo­że opa­no­wać wyda­rze­nie od stro­ny logistycznej.

Waż­na wia­do­mość nr 1: wszyst­kie role w grze zali­cza­my do kate­go­rii “uni­sex”.
Waż­na wia­do­mość nr 2: przy­po­mi­na­my, zabierz­cie ze sobą kocyk / kari­ma­tę / mały (ale napraw­dę mały) dywa­nik (będzie peł­nił rolę waszej kaju­ty i czę­ści całe­go statku).

Jeśli zare­je­stru­je­cie się, a z jakichś przy­czyn nie będzie­cie mogli przy­być — bar­dzo pro­si­my o jak naj­szyb­szą infor­ma­cję o waszej rezy­gna­cji z gry.

Zapra­sza­my i nie­odmien­nie zachę­ca­my do przy­by­cia w towa­rzy­stwie kole­gów i kole­ża­nek, mężów i żon, pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów, kolo­ni­stów i pilo­tów stat­ków kosmicz­nych. Do zoba­cze­nia na grze Sta­tek Kosmicz­ny „Gościn­ność”!Do zoba­cze­nia 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: