Błogosławieni Głupcy — wakaty i promo

Promocja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Bło­go­sła­wie­ni Głupcy,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Zapisy na postać

Do lar­pu Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy  zosta­ło nie­speł­na 10 dni. Jeśli chce­cie zawcza­su zakle­pać sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukcja:

  • Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej,
  • wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej interesująca,
  • kup bilet,
  • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, któ­rą postać wybierasz,
  • cze­kaj na mail od nas z potwier­dze­niem rezerwacji,
  • szy­kuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my szybciej).

Wszyst­kie posta­cie nie­ozna­czo­ne liter­ką M i K mogą być ode­gra­ne przez oso­by dowol­nej płci.

Lista wakatów na larp Błogosławieni Głupcy

Gwardia Imperialna

1. Gene­rał bro­ni (Zare­zer­wo­wa­ny). Hono­ro­wy, służ­bi­sta, prag­ma­tyk. Dowo­dzi siła­mi gwar­dii. Trak­tu­je swo­ich żoł­nie­rzy jak synów, choć jest suro­wym ojcem. Lata służ­by wyro­bi­ły mu spe­cy­ficz­ny pogląd na świat.

2. Lord komi­sarz (Zare­zer­wo­wa­ny). Życio­wy, prak­tyk, podejrz­li­wy. Jego zda­niem w służ­bie woj­sko­wej liczą się wyni­ki, a nie zgod­ność z regu­la­mi­nem. Ma posłuch i sza­cu­nek swo­ich żoł­nie­rzy, co jest nie lada osią­gnię­ciem dla komi­sa­rza stro­nią­ce­go od prze­mo­cy wzglę­dem podwładnych.

3. Puł­kow­nik (Zare­zer­wo­wa­ny). Kom­bi­na­tor, cwa­niak, obrot­ny. Dla nie­go liczą się dwie spra­wy, zacho­wać skó­rę i zaro­bić kasę. Szyb­ko zorien­to­wał się, że w karie­rze żoł­nie­rza, jedy­ną dro­gą do bez­piecz­nej eme­ry­tu­ry jest zajść dale­ko i wysoko.

Władze planety Deuter

4. Guber­na­tor (Zare­zer­wo­wa­ny). (M) Spra­wie­dli­wy, pra­co­wi­ty, zmę­czo­ny życiem. Swo­ją pozy­cję i pra­cę trak­tu­je jako nie­przy­jem­ną koniecz­ność, sta­ra się jed­nak naj­le­piej jak potra­fi, przede wszyst­kim dla swo­jej rodzi­ny i jej dobra. Cią­ży na nim mrocz­na przeszłość.

5. Syn guber­na­to­ra (Zare­zer­wo­wa­ny). (M) Ide­ali­sta, postę­po­wy, rady­kał. W dużej czę­ści ufor­mo­wa­ły go trau­ma­tycz­ne prze­ży­cia z dzie­ciń­stwa. Napę­dza go mło­dzień­czy wigor i wyra­cho­wa­ny umysł.

6. Córa gubernatora/panna mło­da (Zare­zer­wo­wa­ny). (K) Oby­ta, towa­rzy­ska, pod przy­kryw­ką nie­win­nej dziew­czyn­ki kry­je się mło­da bestia poli­tycz­na. Dora­sta­jąc wśród szlach­ty i pała­co­wych wygód, nie wyobra­ża już sobie życia na niż­szym poziomie.

7. Gło­wa rodu “tra­dy­cja” (Zare­zer­wo­wa­ny). Dum­ny, pogar­dli­wy biz­nes­men. Ewi­dent­nie wywyż­sza­ją­cy się wśród ludzi jako przed­sta­wi­ciel dyna­stii z kil­ko­ma tysiąc­le­cia­mi na kar­ku. Pycha i “honor” nie prze­szka­dza mu jed­nak w byciu nie­zgor­szym biz­nes­me­nem i politykiem.

8. Pan mło­dy, dziec­ko “tra­dy­cji” (M) (Zare­zer­wo­wa­ny). Ufny, marzy­ciel, podat­ny na wpły­wy innych. Oso­ba raczej nie­zbyt zarad­na życio­wo, ale z ambi­cją i popę­dem do wiel­ko­ści i sła­wy. Swo­je bra­ki sta­ra się nad­ra­biać charakterem.

9. Gło­wa rodu “nauka” (Zare­zer­wo­wa­ny). Sta­rzec, uczo­ny, opie­kuń­czy. Skon­cen­tro­wa­ny na postę­pie ludz­ko­ści, choć patrzą­cy też z nostal­gią na dzie­dzic­two kul­tu­ro­we. Rozu­mie, że każ­dy w świe­cie ma swo­ją rolę do speł­nie­nia i w osta­tecz­ny roz­ra­chun­ku, Impe­ra­tor roz­li­czy nas wszyst­kich sprawiedliwie.

10. Dziec­ko rodu “nauka” (Zare­zer­wo­wa­ny). Głod­ny wie­dzy i jej owo­ców. Kocha rodzi­nę i jest goto­wy zro­bić dla niej wszyst­ko. Posia­da nie­orto­dok­syj­ne poglą­dy, ale wszy­scy widzą to jako jego objaw eks­cen­try­zmu, wyni­ka­ją­cy z zain­te­re­so­wań jego rodu.

11. Gło­wa rodu “pie­nią­dze” (Zare­zer­wo­wa­ny). Pod­stęp­ny, chy­try, opor­tu­ni­sta. Nie­skrę­po­wa­ny krę­go­słu­pem moral­nym karie­ro­wicz, któ­ry szcze­re wie­rzy, że wszyst­ko co ma w tym świe­cie war­tość, ma ją w posta­ci war­to­ści rynkowej.

Niezrzeszeni

12. Kapłan (Zare­zer­wo­wa­ny). Spo­koj­ny, reli­gij­ny, towa­rzy­ski. Posia­da edu­ka­cję teo­lo­gicz­ną i filo­zo­ficz­ną, któ­rą lubi się dzie­lić. Jest bar­dzo zna­nym kapła­nem w tym rejo­nie Impe­rium, któ­re­go bło­go­sła­wień­stwa przy­no­szą podob­no wiel­kie szczę­ście w życiu, a w szcze­gól­no­ści w karierze.

13. Lord Inkwi­zy­tor (Zare­zer­wo­wa­ny). Pew­ny sie­bie, domi­nu­ją­cy, budzą­cy strach i respekt. Ide­olo­gicz­ny rady­kał nie­prze­bie­ra­ją­cy w środ­kach dla dobra Wiel­kiej Spra­wy. Słu­ży Zło­te­mu Tro­no­wi od dzie­się­cio­le­ci i do znu­dze­nia zna już swój zawód i wszyst­kie jego aspekty.

14. Rogue Tra­der #1 (Zare­zer­wo­wa­ny). Sta­ry, oby­ty, zna­ją­cy życie i fach jak mało kto. Posia­da repu­ta­cję czło­wie­ka na któ­rym moż­na pole­gać i któ­re­mu abso­lut­nie nie chce się podpaść.

15. Rogue Tra­der #2 (Zare­zer­wo­wa­ny). Mło­dy, zarad­ny, wyco­fa­ny. Dopie­ro od nie­daw­na jest kapi­ta­nem stat­ku i ewi­dent­nie nie czu­je się pew­nie w swo­jej nowej roli, choć sta­ra się naj­le­piej jak potrafi.

16. Rogue Tra­der #3 (Zare­zer­wo­wa­ny). Aten­cjusz, cwa­niak, lubi być w cen­trum uwa­gi i cen­trum inte­re­sów. Zło­to­usty biz­nes­men, któ­ry jak przy­sta­ło na Rogue Tra­de­r’a, żad­nej pra­cy się nie boi, nie­waż­ne jaki ma sta­tus legalności.

(Cała trój­ka: ku inspi­ra­cji war­to zer­k­nąć na grę Spa­ce Tyco­on).

17. Gość rodu “pie­nią­dze” (Zare­zer­wo­wa­ny). Uprzej­my, wyga­da­ny, oby­ty, obrot­ny i prze­ko­nu­ją­cy. Jest tro­chę przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym, tro­chę dyplo­ma­tom jakie­goś obce­go konsorcjum.

Postaci dodatkowe

(moż­na je wybrać, jeśli obsa­dzo­ne zosta­ną posta­cie podstawowe)

18. Kadet Komi­sarz (M). Popę­dli­wy, pysz­ny, pogar­dli­wy. Czu­je się pęp­kiem świa­ta, nie­spra­wie­dli­wie znaj­du­ją­cym się w nie­za­do­wa­la­ją­cej go sytu­acji. Lubi strze­lać do swo­ich żołnierzy.

19. Major Gwar­dii. Kom­bi­na­tor, cwa­niak choć hono­ro­wy, obrot­ny. Nie­jed­no w życiu widział, nie jed­no ukradł i nie­jed­ne­go okan­to­wał. Choć wszyst­ko to robił w imię swo­ich pobra­tym­ców (i swo­im własnym).

20. Spa­ce Mari­ne (M) (Zare­zer­wo­wa­ny). Nie­ogar­nia­ją­cy ludz­kich kon­we­nan­sów, bar­dzo bystry. Budzą­cy respekt. Melan­cho­lij­ny kapi­tan z zako­nu o złej sławie.

21. Dru­gi przed­sta­wi­ciel rodu “pie­nią­dze”. Chy­try, kom­bi­na­tor, czy­ha na oka­zję aby awan­so­wać. Dorob­kie­wicz bez więk­szych skrupułów.

22. Kro­ni­karz Marine/Psionik gwar­dii (M). Mistycz­ny, tajem­ni­czy, budzą­cy nie­po­kój. Posia­da kon­takt ze Spacz­nią, co gene­ral­nie odpy­cha od nie­go ludzi.

23. Arbi­ter. Służ­bi­sta, karie­ro­wicz, wete­ran. Pro­to­kół i regu­la­min jest dla nie­go wszyst­kim. lubu­ją­cy się w rzą­dze­niu inny­mi. Szorst­ki, choć oby­ty z wyż­szy­mi sfe­ra­mi. Wbrew pozo­rom, bar­dzo sku­tecz­ny w swo­jej pracy.


Opublikowano

w

przez