Strona główna » Błogosławieni Głupcy — wakaty i promo
Piotr Milews­ki | 23 listopa­da 2018 | Wieś­ci

Promocja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Bło­gosław­ieni Głupcy,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzys­tać z pro­mocji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet.

Pro­moc­ja trwa do wycz­er­pa­nia biletów. O przyz­na­niu bile­tu decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

Zapisy na postać

Do larpu Bło­gosław­ieni Głup­cy  zostało niespeł­na 10 dni. Jeśli chce­cie zaw­cza­su zak­lepać sobie rolę na grę, oto krót­ka instrukcja:

  • Przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej,
  • wybierz rolę, która najbardziej ci odpowia­da i wyda­je się najbardziej interesująca,
  • kup bilet,
  • użyj for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT i poin­for­muj nas, którą postać wybierasz,
  • czekaj na mail od nas z potwierdze­niem rezerwacji,
  • szykuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci co do pro­ce­dury — napisz do nas przez for­mu­la­rz kon­tak­towy lub na FB (tam odpowiadamy szybciej).

Wszys­tkie posta­cie nieoz­nac­zone literką M i K mogą być ode­grane przez oso­by dowol­nej płci.

Lista wakatów na larp Błogosławieni Głupcy

Gwardia Imperialna

1. Gen­er­ał broni (Zarez­er­wowany). Hon­orowy, służbista, prag­matyk. Dowodzi siła­mi gwardii. Trak­tu­je swoich żołnierzy jak synów, choć jest surowym ojcem. Lata służ­by wyro­biły mu specy­ficzny pogląd na świat.

2. Lord komis­arz (Zarez­er­wowany). Życiowy, prak­tyk, pode­jr­zli­wy. Jego zdaniem w służ­bie wojskowej liczą się wyni­ki, a nie zgod­ność z reg­u­laminem. Ma posłuch i sza­cunek swoich żołnierzy, co jest nie lada osiąg­nię­ciem dla komis­arza stron­iącego od prze­mo­cy wzglę­dem podwładnych.

3. Pułkown­ik (Zarez­er­wowany). Kom­bi­na­tor, cwa­ni­ak, obrot­ny. Dla niego liczą się dwie sprawy, zachować skórę i zaro­bić kasę. Szy­bko zori­en­tował się, że w kari­erze żołnierza, jedyną drogą do bez­piecznej emery­tu­ry jest zajść daleko i wysoko.

Władze planety Deuter

4. Guber­na­tor (Zarez­er­wowany). (M) Spraw­iedli­wy, pra­cow­ity, zmęc­zony życiem. Swo­ją pozy­cję i pracę trak­tu­je jako nieprzy­jem­ną konieczność, stara się jed­nak najlepiej jak potrafi, przede wszys­tkim dla swo­jej rodziny i jej dobra. Ciąży na nim mrocz­na przeszłość.

5. Syn guber­na­to­ra (Zarez­er­wowany). (M) Ide­al­ista, postępowy, radykał. W dużej częś­ci ufor­mowały go trau­maty­czne przeży­cia z dziecińst­wa. Napędza go młodzieńczy wig­or i wyra­chowany umysł.

6. Córa gubernatora/panna mło­da (Zarez­er­wowany). (K) Oby­ta, towarzys­ka, pod przykry­wką niewin­nej dziew­czyn­ki kry­je się mło­da bes­tia poli­ty­cz­na. Doras­ta­jąc wśród szlachty i pała­cowych wygód, nie wyobraża już sobie życia na niższym poziomie.

7. Głowa rodu “trady­c­ja” (Zarez­er­wowany). Dum­ny, pog­a­rdli­wy biz­nes­men. Ewident­nie wywyższa­ją­cy się wśród ludzi jako przed­staw­iciel dynas­tii z kilko­ma tysią­cle­ci­a­mi na karku. Pycha i “hon­or” nie przeszkadza mu jed­nak w byciu niez­gorszym biz­nes­men­em i politykiem.

8. Pan młody, dziecko “trady­cji” (M) (Zarez­er­wowany). Ufny, marzy­ciel, podat­ny na wpły­wy innych. Oso­ba raczej niezbyt zarad­na życiowo, ale z ambicją i popę­dem do wielkoś­ci i sławy. Swo­je bra­ki stara się nadra­bi­ać charakterem.

9. Głowa rodu “nau­ka” (Zarez­er­wowany). Starzec, uczony, opiekuńczy. Skon­cen­trowany na postępie ludzkoś­ci, choć patrzą­cy też z nos­tal­gią na dziedz­ict­wo kul­tur­owe. Rozu­mie, że każdy w świecie ma swo­ją rolę do spełnienia i w ostate­czny rozra­chunku, Imper­a­tor rozliczy nas wszys­t­kich sprawiedliwie.

10. Dziecko rodu “nau­ka” (Zarez­er­wowany). Głod­ny wiedzy i jej owoców. Kocha rodz­inę i jest gotowy zro­bić dla niej wszys­tko. Posi­a­da nieortodoksyjne poglądy, ale wszyscy widzą to jako jego objaw eks­cen­tryz­mu, wynika­ją­cy z zain­tere­sowań jego rodu.

11. Głowa rodu “pieniądze” (Zarez­er­wowany). Pod­stęp­ny, chytry, opor­tunista. Nieskrępowany krę­gosłu­pem moral­nym karierow­icz, który szczere wierzy, że wszys­tko co ma w tym świecie wartość, ma ją w postaci wartoś­ci rynkowej.

Niezrzeszeni

12. Kapłan (Zarez­er­wowany). Spoko­jny, religi­jny, towarzys­ki. Posi­a­da edukację teo­log­iczną i filo­zoficzną, którą lubi się dzielić. Jest bard­zo znanym kapłanem w tym rejonie Imperi­um, którego bło­gosław­ieńst­wa przynoszą podob­no wielkie szczęś­cie w życiu, a w szczegól­noś­ci w karierze.

13. Lord Inkwiz­y­tor (Zarez­er­wowany). Pewny siebie, domin­u­ją­cy, budzą­cy stra­ch i respekt. Ide­o­log­iczny radykał nieprze­bier­a­ją­cy w środ­kach dla dobra Wielkiej Sprawy. Służy Złote­mu Tronowi od dziesię­ci­ole­ci i do znudzenia zna już swój zawód i wszys­tkie jego aspekty.

14. Rogue Trad­er #1 (Zarez­er­wowany). Stary, oby­ty, zna­ją­cy życie i fach jak mało kto. Posi­a­da rep­utację człowieka na którym moż­na pole­gać i które­mu abso­lut­nie nie chce się podpaść.

15. Rogue Trad­er #2 (Zarez­er­wowany). Młody, zarad­ny, wyco­fany. Dopiero od niedaw­na jest kap­i­tanem statku i ewident­nie nie czu­je się pewnie w swo­jej nowej roli, choć stara się najlepiej jak potrafi.

16. Rogue Trad­er #3 (Zarez­er­wowany). Atencjusz, cwa­ni­ak, lubi być w cen­trum uwa­gi i cen­trum interesów. Zło­tousty biz­nes­men, który jak przys­tało na Rogue Trader’a, żad­nej pra­cy się nie boi, nieważne jaki ma sta­tus legalności.

(Cała trój­ka: ku inspiracji warto zerknąć na grę Space Tycoon).

17. Gość rodu “pieniądze” (Zarez­er­wowany). Uprze­jmy, wygadany, oby­ty, obrot­ny i przekonu­ją­cy. Jest trochę przed­staw­icielem hand­lowym, trochę dyplo­matom jakiegoś obcego konsorcjum.

Postaci dodatkowe

(moż­na je wybrać, jeśli obsad­zone zostaną posta­cie podstawowe)

18. Kadet Komis­arz (M). Popędli­wy, pyszny, pog­a­rdli­wy. Czu­je się pęp­kiem świa­ta, niespraw­iedli­wie zna­j­du­ją­cym się w niezad­owala­jącej go sytu­acji. Lubi strze­lać do swoich żołnierzy.

19. Major Gwardii. Kom­bi­na­tor, cwa­ni­ak choć hon­orowy, obrot­ny. Niejed­no w życiu widzi­ał, nie jed­no ukradł i niejed­nego okan­tował. Choć wszys­tko to robił w imię swoich pobratym­ców (i swoim własnym).

20. Space Marine (M) (Zarez­er­wowany). Nieog­a­r­ni­a­ją­cy ludz­kich kon­we­nan­sów, bard­zo bystry. Budzą­cy respekt. Melan­choli­jny kap­i­tan z zakonu o złej sławie.

21. Dru­gi przed­staw­iciel rodu “pieniądze”. Chytry, kom­bi­na­tor, czy­ha na okazję aby awan­sować. Dorobkiewicz bez więk­szych skrupułów.

22. Kro­nikarz Marine/Psionik gwardii (M). Misty­czny, tajem­niczy, budzą­cy niepokój. Posi­a­da kon­takt ze Spacznią, co gen­er­al­nie odpy­cha od niego ludzi.

23. Arbiter. Służbista, karierow­icz, weter­an. Pro­tokół i reg­u­lamin jest dla niego wszys­tkim. lubu­ją­cy się w rządze­niu inny­mi. Szorst­ki, choć oby­ty z wyższy­mi sfera­mi. Wbrew pozorom, bard­zo skuteczny w swo­jej pracy.

Przewiń do góry